PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 046

LIGID NA KAYO NG KOMUNISTA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Magigising na lamang kayong talagang ligid na kayo ng komunista.  Kaya kayo ay manalangin sa inyong sarili nang buong kataimtiman na kayo’y maging matibay at matatag sa lahat ng mangyayari o magaganap sa mga pagkakataong ito sa mga sumusunod na mga araw.

 

Magsidalangin kayo ng mataman sa inyong mga sarili upang kayo’y maging matibay at matatag sapagkat ang mga bagay na inyong kinakaharap ngayon ay puspos ng pagdaralita.

 

Hindi sapat ang karamihan ng inyong salapi at hindi sapat ang karamihan ng inyong mga kayamanan at iba’t ibang uri ng mga kasangkapan upang kayo ay maging maginhawa at maging maligaya sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na kapag naghari na ang mga komunista sa inyong mga piling, wala nang magiging mahirap sa inyo at wala nang magiging mayaman.  Puro na kayo pulubi.

 

Masasayang na lahat ang inyong pinagsisikapan at mga pinagsikapan sapagkat ang lahat ng mga ito ay iilitin at kayo ay manga-uuwi sa isang pangkaraniwan at busabos na manggagawa.

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\2008\pahayag046.htm

http://aristean.org/pahayag046.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-03-05
2010-03-05


Revision: 0

Copyright © Aristeo Canlas Fernando 2011. All rights reserved.