PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO – 043


SAAN NAPUPUNTA ANG KALULUWA NG MAY PANANAMPALATAYA SA DIYOS?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang sumusunod ay pahayag ng Espiritu Santo mismo na edited sa tanong ni Benigno Santos na “Paano po naman, Ama, yaong mga taong namatay na mayroong pananampalataya sa Inyo?”  Itinuwid ni Ama ang tanong ni Benigno.  “Sa Diyoswika ni Ama na sinang-ayunan ni Benigno.  – ACF

 

Ang mga taong namatay na may pananampalataya sa Diyos ay hindi rin lahat nasalin sa katawan.  Ibig sabihin ay inaanak na muli.  Katulad ninyo, ipinanganak nang salit-salin.  Hindi rin lahat ng iyon ay muling ipinanganganak kumporme sa hinihiling ng kaluluwang namatay na pinagbibigyan naman ng Diyos.  Halimbawa, yaong isang kaluluwa, namatay, namatay yaong tao, yaong katawan, lumabas ang kaluluwa sa kanyang katawan, ang iba nito ay nanghihingi na bigyan pa siya ng pagkakataon upang maipagpatuloy ang kanyang mga naiwang gawain.  Yaong mga iyon ay muling nagsasakatawan ng tao, kumporme sa kanilang kahilingan.  Ngayon, ang iba naman ay talagang hindi na pinagbibigyan.

 

 Pero, halimbawa, si San Pedro, (end of tape?), (hindi na inianak na muli), ang kanyang ginagawa ay sumanib sa mga katawan upang makapagpatuloy ng kanyang gawain o tungkulin sa pagpapalaganap ng ebanghelyo.  Hindi ba kung minsan nakakausap ninyo si San Pedro?  Hindi ba kung minsan nakakausap ninyo si San Juan?  Patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa Diyos na magpalaganap ng ebanghelyo.  Hindi na sila pinahintulutang mabuhay pa uli sa ibang katawan upang kanilang mapalaganap sa buong daigdig, dahil kung tao ka lang, halimbawa, naging tao uli katulad mo, Benigno, hindi ka makapupunta ngayon sa Bisaya para maglaganap ng ebanghelyo.  Hindi ka makapupunta bukas sa Ilokos at hindi ka makapupunta bukas sa Amerika. 

 

Iyan ang Aking sagot kung saan-saan nagpupunta ang mga kaluluwa.

 

File:  pahayag043.htm     First uploaded:  2008-12-18     Last updated:  2008-12-18     Revision:  0

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.