PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 041

LIMBO AT KAWALAN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang sumusunod ay pahayag ng Espiritu Santo mismo na edited. Wala na yaong pagtatanong ng mga tagapakinig, tulad ni Guillermo, Anita Pasion, at iba pa. - ACF

 

Ang Limbo at kawalan ay magkaiba. Yaong Limbo ay wala na. Noong panahon na si Jesucristo ang tagapagligtas ay hindi pa ipinanganganak, sarado ang Langit. At ang mga taong namamatay na banal, tulad ni Abraham, ay itinira sa Limbo. Kayat nang si Jesucristo ay pinatay, sa loob ng tatlong araw sa Kanyang tinatawag na kamatayan, nanaog Siya sa mga Limbo at Kanyang kinuha ang mga taong namatay na banal, tulad ni Jacob, ni Abraham, etc. At binuksan ang pinto ng Langit sa Kanyang pagkabuhay na magmuli at Kanyang dinala doon ang mga kaluluwa ng namatay na banal na bago itinira muna sa tinatawag na Limbo. At nang mabuksan ang Langit at nakuha na ang mga kaluluwa ng namatay na banal bago mabuksan ang Langit, wala na ang Limbo. Sinira na.

 

Yaong nakikita (at nababanaagan na espiritung nakaputi) kung paminsan-minsan at kung saan-saan (ay mga kaluluwa ng mga namatay na) na nasa kawalan o sa papawirin o space.

 

File: pahayag041.htm First uploaded: 2008-12-18 Last updated: 2008-12-18 Revision: 0

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.