PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 040

SAAN NAPUPUNTA ANG KALULUWA NG NAMATAY?

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Saan napupunta ang kaluluwa ng tao oras na humiwalay sa kanyang katawan kung siya ay mamatay na?

 

Ang sumusunod ay pahayag ng Espiritu Santo mismo na edited. Wala na yaong pagtatanong ng mga tagapakinig, tulad ni Anita Perez at Benigno Santos. - ACF

 

Wala, mga anak, na biro iyon (ang katanungan). Mayroong mga kaluluwa, katulad halimbawa nang panahong una-una, sa panahon ni Moises. Nang iligtas ni Moises ang mga Israeli, nangagsisama (sila, ang mga Israeli) kay Moises. Tumira sila sa isang wilderness.

 

Nang sila ay tumira sa wilderness, sa paglakad pa lang nila galing sa Ehipto, marami nang humihiwalay ang isip kay Moises. At bukod pa sa roon, nang sila ay naroroon na sa wilderness, totoong maraming humiwalay sa kay Moises bagaman at naririnig nila ang Diyos at nakikita nila ang mga ginagawa katulad noong magliwanag ang bundok at madinig nila ang dagundong ng boses na sila ay nangatakot, kahit pa nangyari iyon, ay marami din ang humiwalay ng pananampalataya sa Diyos.

 

At dalhin pa rin natin nang si Jesucristo ay magkatawang-tao na. Marami ang mga taong hindi naniwala na si Jesucristo ay Diyos. Kayat kanilang mangapinag-usig ang mga alagad ng mga alagad (ni Jesucristo) at mangapinagbalakang patayin. Sapagkat sa kanilang paniniwala, si Jesucristo ay hindi Diyos at sa kanilang paniniwala pa na mayroon pang isang tagapagpagligtas na darating. Hindi pa raw si Jesucristo.

 

Ang mga namatay o ang kaluluwa ng mga namatay na taong hanggang sa oras ng kamatayan ay naghihintay pa sa pagbaba ng tagapagligtas, ibig sabihin, hindi pa rin naniwala kay Jesucristo, ay nananatiling naghihintay. Ang kanilang kaluluwa ay hindi na muling naisalin sa ibang mga tao. Ito ay hindi naman masasabing masasamang espiritu sapagkat ayaw lamang nilang magpadala na si Jesucristo nga ay totoong Diyos. Datapwat sila ay kumikilala sa Diyos ni Abraham. Ayaw nilang paniwalaan si Jesucristo at ang Diyos ni Abraham ay iisa. Ang mga kaluluwang yaon na nagsipanaw na magpahanggang sa oras na ito ay naghihintay ng pagdating o pagbaba ng tagapagligtas ay nananatili sa kawalan. At iyon yaong kung minsan ay nababanaagan ninyong espiritung nakaputi. Nababanaagan ninyong mga espiritung gumagala. Ito ay hindi espiritung banal kung hindi, at hindi rin naman, espiritu pa na hinatulan para sa Impiyerno.

 

File: pahayag040.htm First uploaded: 2008-12-18 Last updated: 2008-12-18 Revision: 0

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.