PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 038

ANG TUNGKULIN NI ARISTEO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ito ay hango sa aming pakikipagsesyon sa Espiritu Santo noong 1999 April 11 tungkol sa pagtatalaga kay Aristeo Canlas Fernando bilang isa sa Kanyang mangingisda [fisher of men]:

 

Ama: Ikaw naman, Aristeo, kaya ka naman nauwi rito upang tumupad ng tungkulin mo. Wala ka namang natutungkol kahit ano. Ang tungkulin mo, maghanap ng mga tao.

Aristeo Fernando: Ang tungkulin ko po ay maghanap ng mga tao.

Ama: Oo. Sa madaling salita, ikaw ay maging mangingisda.

Aristeo: Ama, yaong akin pong pangingisda, halimbawa po, isa ay yaong sa radyo. Ikalawa po ay sa Internet. Nagsasalita rin po ako sa mga tao na binabanggit ko po Kayo pero sabi ko, darating ang panahon na mayroong ibang pamamaraan ang Diyos para ang mga tao ay mas makilala po Kayo. Parang sa tingin ko po ay ang kalendaryo ang siyang magiging para bang introduction ko po sa mundo at makikilala nila ako. Saka ko naman mai-introduce po Kayo doon at malalaman nila yaong Inyo pong mga iniaaral.

Ama: Ang kailangan ay ikaw ay maging mangingisada. At ang kailangan sa pangingisda mo, manghuli ka agad sapagkat malapit na. Malapit na ang huling araw. Kinakailangang maisagawa mo na ang lahat ng mga bagay.
Ang lahat ng naririto, kinakailangang mangisda. Ngunit matagal na panahon na, wala silang nahuhuling isda sapagkat sila ay tamad mamalakaya.

     Ikaw, magpakasipag ka. Magpakasipag kang mamalakaya.

Ang Espiritu Santo mismo ang nagtalaga kay Aristeo Canlas Fernando para mamalakaya, para mangisda, hindi ng isda kundi ng tao [fisher of men].  Ito ang kanyang tanging tungkulin.  Ito ay kanyang ginagawa sa pamamagitan ng Internet upang maabot ang lahat ng tao sa buong mundo. 

Akala niya noong una, sa pamamagitan ng kanyang ipino-propose na Aristean calendar ay makikilala siya ng buong mundo at pagkatapos ay ipakikilala niya ang Espiritu Santo.  Akala niya na ang kalendaryo ay maisasakatuparan noong 2001.  Nang hindi iproklama ang kalendaryo sa Olympic Games sa Sydney, Australia noong 2000, itinigil na niya ang pagpro-promote nito.  Alam niya na ito ay destined na maisasakatuparan balang araw, pero sa Kanyang panahon, sa panahon ng Diyos.  Itinigil niya ang kanyang radio program noong bandang May 1999 and nag-concentrate sa Internet. 

Sa kanyang pag-aaral mula 1999 hanggang 2006, kanyang napatunayan na ang ipinahayag ng Espiritu Santo na si Jesucristo ay ipinako sa krus at namatay noong August 17 at ipinanganak noong May 23 ay totoo at tama.  Ang taon ng Kanyang pagkamatay: 1 BC, at ang taon ng Kanyang kapanganakan: 33 BC.  Ang mga resulta ng kanyang pag-aaral tungkol sa crucifixion and death of Jesus and His birth ay nasa Internet.

Bukod sa mga sinyales na ipinahayag niya sa Signs Behind God’s Calendar at 888 – Number of Jesus, mayroong pang ibang mga sinyales na kanyang nadiskubre mula noong 2000 na magpapatunay na pinili siya ng Diyos upang maging mangingisda [fisher of men] at magpahayag ng mga turo ng Espiritu Santo sa lahat.

 

File:  pahayag038.htm     First uploaded:  2008 August 26     Last updated:  2008 August 26     Revision:  0

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.