PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 036

PALIWANAG TUNGKOL SA TRINITY©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Noong Abril 25, 1999, hiniling ko sa Espiritu Santo na ipaliwanag ang hiwaga ng Trinity.  Narito ang buong salin ng aming pakikipagsesyon sa Kanya na hinango mula sa tape recording:

 

Aristeo Fernando:  Ama, ano ang ibig sabihin po ng ‘lumuklok sa kanang kamay ng Diyos si Jesuscristo’? 

Ama:  Sa kinakanan.

Aristeo:  Sa kinakanan po ba yaon?

Ama:  Oo.

Aristeo:  Hindi po ba iisa lang yaon?  Si Jesus Christ, Siya rin po yaong Diyos.  Bakit po Niya sasabihing sa kinakanan?

Ama:  Tama.  Tama.  Sapagkat mayroong Diyos Ama.

Aristeo:  Hindi po ba ang Diyos Ama, si Jesus Christ din po yaon?

Ama:  Good.  Tama yaon.  Ngunit Sila ay pinagtatlo.  Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo.  Iisa nga lang yaon ngunit Sila ay pinagtatlo.

Aristeo:  Ama, Kayo po yaong Diyos Espiritu Santo, ano po?  Kayo rin po yaong si Jesus na yaong espiritu na Siyang nabuhay sa katawang-lupa na tinawagan naming Jesucristo.  Tama po ba yaon?

Ama:  Good.  Halimbawa, ikaw, sinabi ng iyong anak, ‘Daddy, ibili mo ako ng baro  Ang sabi naman ng iyong anak na babae, ‘Daddy, ibili mo ako ng baro  Eh wala kang sapat na ibibili sa dalawa.  Itatanong mo sa iyong sarili, sino ang ibibili mo agad.  Sino iyon?  Tanong.  Hindi ba ikaw rin?  Sino yaong tinanong mo?  Hindi ba ikaw rin?  Sino ang nagsabing iyong ang ibili mo?  Hindi ba ikaw rin?  Di tatlo kayo.

Ang nagpasya ay ang Diyos Ama.  Ang tinanong, ang Diyos Anak.  Ang Diyos Espiritu Santo, sino nga ba?  Yaon ang sagot.  Tatlo kayo ngunit iisa ka.

             

File:  pahayag036.htm     First uploaded:  2008 August 15     Last updated:  2008 August 15     Revision:  0

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.