PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 035

ANG MANLILIGAW NG KAISIPAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Aristeo Fernando:  Ama, mayroon po kayong nabanggit tungkol sa mga naglipana at nagraramihan na manliligaw ng kaisipan ng mga tao rito sa mundo ngayon.  Ano po ba ang mga characteristics at yaong mga ipinapahayag ng mga taong ito ay makapagliligaw?

Ama:  Ang ipinapahayag nila ay Diyos.

Aristeo:  Papaano po namin malaman kung alin ang tama?

Ama:  Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.

     Aristeo, Ako’y may tanong.  Ikaw ba ay may bahagi ng pagka-Diyos?

Aristeo:  Naniniwala po ako na mayroon po ako.

Ama:  Mayroon.  Ang lahat ng tao ay mayroong bahagi ng pagka-Diyos.  At binasa natin sa Bibliya noong nakaraang linggo, nakikilala ng kanyang mga tupa kung sino ang kanyang pastol.  At nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa.  Samakatwid ay hindi mo na ngayon itatanong sa Akin kung papaano makikilala ang manlilinlang.  Nakikilala ng kanyang mga tupa ang tinig ng kanilang pastol.  At nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa.  Ngayon ay papaano Ko sasabihin sa iyo kung alin ang manlilinlang?

     Ang nagdaraan sa hindi pintuan ay magnanakaw.  Datapwat sinasabi Kong mangagsipag-ingat pa rin kayo sapagkat demonyo man ay nagpapahayag din ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos.

     Datapwat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, kung Ako’y maglaglag dito ng isang kahon, malaking kahon, na may magandang pagkakabalot at mayroon pang makisap o makinang na laso, kung ito ay iyong pulutin, kung ito ay inyong pulutin at buksan, siguruhin mo lamang ang iyong kukunin.

     Papaano kung ang inihulog Kong kahon ay mayroong lamang anim na pirasong ginto at kasama na roon ang tatlong tumpok na tae.  Kasama doon ang apatnapung batong brilyante.  At nakalahok din doon ang tatlong malalaking patay na pusa.   Ang lahat ba ng buong kahong ito, Aristeo, ay itatago mo?

Aristeo:  Hindi po.  Mamimili po ako.

Ama:  Alin naman ang pipiliin mo rito?

Aristeo:  Pipiliin ko po yaong papakinabangan lamang.

Ama:  Ang anim na pirasong ginto, apatnapung pirasong batong brilyante.  Datapwat siguro ang tatlong tumpok ng tae at tatlong malalaking patay na pusa ay iyong itatapon, hindi kaya?

Aristeo:  Opo, Ama.

Ama:  Alalaon baga, ito’y sinasabi Ko sa inyo na kayo’y magpakatalino.  Nakalimutan na ba ninyo yaong sinabi Ko kanina?  Kayo ay magpakatalino.  Magpakatalino kayo.  Magpakarunong.  Palawakin ang inyong isipan.  Dito, dahil dito, tinanong Ko kung ikaw ay may pakpak at sinabi mong ikaw ay wala.  Sapagkat ang iisipin ng iba ay kasama nito’y brilyante at ginto.  Baka kaya sa tiyan ng patay na pusang ito’y mayroon namang mga esmeralda at rubi.  At sa kanyang katawakang labis, pati tumpok ng tae ay iniaparador.

     At ito, mga anak, ay gawaing hindi kanais-nais, bagkus ito ay lubhang karumaldumal.  Hindi ba?

     Samakatwid baga, demonyo man at nagsasabi ng mga bagay na may kinaalaman sa Diyos, pulutin natin ang kanyang magagandang salita.  Datapwat tayo ay maglimi sapagkat sa magagandang ito’y isisingit ang mabaho at bulok.

     Hindi ba kayo, mga anak, nakakita ng mga tindera ng mansanas na kapag ikaw ay bumili ng mansanas ay tiyak na may nasasalit na dalawang bulok?  Di ba kayo nakabibili, mga anak, diyan sa matatalinong tindera ng balot na kung kayo’y nakabibili ng sampung balot ay may nakakahalong isang penoy at dalawang bulok na balot?  Namamali ba Ako?

     Sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, sa magagandang bagay inilalahok ang mga pangit na bagay.  Mayroon na ba sa inyong nakakita ng nagtinda ng ‘Hoy, bili na kayo ng penoy na bulok!  Bili na kayo ng penoy na bulok!  Bili na kayo ng penoy na bulok!’  Mayroon bang ganoon?  Mayroon ba iyon?  Sa palagay ko ay talagang wala.  Sa ang tinda niya ay bulok o hindi bulok, ano ang sigaw?  ‘Bumili na kayo ng penoy!  Bagong luto!  Bumili na kayo ng penoy!  Bagong luto!’  Yaon pala ay limang taon nang luto.

     Nakuha mo na ba Aristeo?  Magpakatalino ka.

             

File:  pahayag035.htm     First uploaded:  2008 July 15     Last updated:  2008 July 15     Revision:  0

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.