PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 030

MGA TAGUBILIN PARA SA DECEMBER 5

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang sumusunod ay mga tagubilin ni Ama bilang bahagi ng panunuparan sa ika-5 ng Disyembre:

 

Mag-ukol ng pananalita bilang pagpapaalaala na ang iyong gagampanan ay a-singko ng Disyembre.

1. Mag-ukol ng panalangin bago patayin ang kambing.

2. Magtahimik sa pagkain.

3. Huwag aalis sa upuan bago muli manalangin.

4. Maghanda ng dalawang kandila at saka alak at ostiya. Ang bawat kukuha ng kanyang kakainin ay iinom muna ng alak at magsusubo ng ostiya upang ang kanyang kakainin ay dumating sa kanyang tiyan na malinis ang kaluluwa at puso.

5. Huwag mag-iimikan.

6. Huwag munang gagalawin ang pinggang pinagkanan hanggang hindi nakapag-uukol ng pasasalamat.

 

Iyan ang ating isasagawa.

 

Panalangin bago patayin ang kambing:

Heto ang pananalangin bago patayin ang kambing. Hahawak sa ulo ang dalawang lalaki at saka magdarasal ng:

Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, sa kapangyarihan Mo po ay mangyaring dinggin Mo ang aming panalangin. Maging tunay na mabisa ang laman nito, buto at dugo, sa aming paninirahan sa balat ng lupa. Nagpapasalamat kami sa Iyo, Ama ko, nang walang hanggang pasasalamat at pinangyari Mo na ito ay aming maisagawa. Amen.

 

File: pahayag030.htm First uploaded: 2008 July 7 Last updated: 2008 July 14 Revision: 1

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.