PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 026

PINUPUTOL ANG WALANG SILBI©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

            Mayroon Akong kuwento dito, isa pang linis, isa pang linis, dito sa mga mapapalad na hindi nagpasuso o nagkaanak.

            Isang araw, naglalakad kami ng Aking mga alagad.  Sa aming paglalakad, nakadaan kami ng isang punungkahoy.  (This maybe Matthew 21:18-22 and Mark 11:20-26.)  Malalabay ang sanga at malalapad ang dahon.  Sa malaki Kong kapootan, pinagbalikan Ko ang punungkahoy at Akin siyang isinumpa.  At ang sabi ng Aking mga alagad, “Maestro, bakit po ang punungkahoy ay namatay?”  Namatay, eh.  Natuyo sa Aming paglalakad na iyon.  Natuyo sampu ng kanyang mga dahon.  Sanga at dahon ay natuyo.  “Bakit po, Maestro, namatay ang punungkahoy?”

            Ang sabi Ko sa kanila, “Ito’y punungkahoy, malalapad ang sanga at malalapad ang dahon, datapwat inyong masdan at ni isa’y walang bunga.  Ganyan din ang tao sa balat ng lupa.”

            At doon ay sinasabi pa rin, kung kayo’y marunong magsibasa ng Pasion.  (Ama maybe referring to pages 71-72 of Pasiong Mahal.)  Kumanta si Ama:

            “Yaong kahoy na sariwa, pinuputol alipala,        

            Di aanhin naman kaya, ang tuyo at walang dagta.”

            Sa madaling sabi, mga anak, kung yaong kahoy na sariwa ay pinuputol ng tao, eh papaano yaong tuyo, mga anak?  Anong gagawin sa tuyong kahoy?  Di mas lalong, higit na dapat putulin.  Kung yaong sariwa ay pinuputol nga.

            Paano ba kayo magkansaw?  Marunong ba kayong magkansaw?  Halimbawa, puno ng akasya.  Kukunin yaong sanga para gawing kahoy.  Yaon ang tinatawag na kansaw.

            Taun-taon, ang akasya ‘pag pinutol mo ngayon ang sanga, eh di magsasangang uli.  Sa isang taon, kukunin na naman yaon.  Di ba?  Yaon ang tinatawag na kansaw.  Eh yaon ay sariwa, hindi ba?  Eh pinuputol natin at atin pang pinatutuyo.  Kung makita natin yaong punungkahoy tuyo, papaano ang gagawin natin?  Di puputulin natin.  Hindi sanga lang kundi pati puno.  Lahat-lahat.  Sa madaling sabi, walang silbi.

            Mayroon nga Akong tula eh.  Ito naman ay tinula Ko na sa inyo nang madalas, Marcial, ah.

 

            “May isang punungkahoy na nasa bakuran

            Na pinagtataga ng naghahalaman

            Kung kaya sa laki ng panghihinayang,

            Aking naitanong jung ano ang dahilan.

 

            Ang sagot sa akin, ‘Ito’y punungkahoy

            Ni wala ni yabong ang Kanyang yamungmong,

            Namumulaklak ma’y lagi namang luoy

            Nagiging sukal lang ang sanga at dahon.”

 

            Walang silbi, kaya pinutol ng magkakahoy, di ba?

Clarita Enriquez:  Ama, kagaya po namin.  Wala po kaming silbi.  Puputulin Mo po ba kami?

Marcial Aguila:  Wala kaming usbong.  Baka maputol.

Ama:  Hindi, mga anak.  Magkakaroon kayo ng bungang mas maganda kahit na hindi dahil doon.  Ang dapat ninyong gawin, bunga naman ng kaluluwa.  Bunga na makabubusog ng kaluluwa.  Yaong bungang-kahoy, mga anak, hindi dapat sinasarili ng maykahoy.  Yaon ay ipinalalaganap.

Marcial Aguila:  Tulad po ng Ebanghelyo ninyo.

Ama:  Oo.  Ako, mga anak, eh ang Aking --- ay ---, ang Aking Ebanghelyo.  Bungang hindi mauubos, bungang hindi matatapos, kayamanang hindi kinakalawang.

                         

File:  pahayag026.htm – Last updated:  2008 July 5

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.