PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 025

SINO SI SAMUEL BILIBET?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

            Ang sumusunod ay kuwento ni Ama tungkol kay Samuel Bilibet:

 

(Marahil ay humihingi si Jesus kay Samuel ng inumin dahil sa Kanyang kauhawan.)

Samuel:  Ayoko, matutuyo ang aking balon.

Jesus:  Kung ganoon, Ako ay pasilungin mo na lamang sa silong o sa ilalim ng palad ng iyong ubas.

Samuel:  Ayoko at baka hindi na magbunga ang aking mga ubas.  Sige at lumakad ka at pasanin mo ang krus.  Taong uslak.  Mapagkunyari.  (Marami pang sinabi si Samuel sang-ayon kay Ama.)

Jesus:  Samuel, habang ang mundo ay mundo, lalakad kang walang humpay.

            Dumating sa kanya ang isang anghel.  Ibinigay sa kanya ang isang sandalyas, ang isang baston at pinasimulan niya ang paglakad.  Datapwat bago siya lumakad nang walang hanggan, pinaroonan niya ang kanyang inang pipi at pinagpapaalamanan.  Nakapagsalita ang kanyang ina.  “Hayo, Samuel, lumakad ka.”

            Pinanhik niya ang kanyang anak na natutulog nang mahimbing sa duyan, siyam na buwan, at kanyang hahalikan bago siya lumakad.  Yaong kanyang anak na siyam na buwan na natutulog, binanatan siya ng sampal at sinabing, “Hayo, Samuel, lumakad ka.”

 

Sa isang sesyon, sinabi ni Ama na si Samuel ngayon ay mukhang 22 taong gulang lamang.  Humihingi si Samuel ng tulong sa mga taga-pakinig ni Ama na siya ay bigyan na ng kapahingahan ni Jesus.  Ipinaabot ng mga taga-pakinig ang hiling na ito ni Samuel.  Ang sabi ni Ama na hanggang ang mundo ay mundo, masisira ang lahat ngunit ang Kanyang sinalita ay hindi magkakabula.

           

File:  pahayag025.htm – Last updated:  2008 July 5

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2008

All rights reserved.