PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 023

ANG PASKO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando, Peace Crusader

 

Ang Pasko ay pagsilang ng Panginoon.  Ang Pasko ay pasimula ng pagpapatawaran.  Ang Pasko ay simula ng pag-iibigan.  Ang Pasko ay pasimula ng pagbabagong-buhay.  Ang Pasko ay pasimula ng lahat, kaya dapat isadiwa, isapuso, isakaluluwa, isabuhay.  Samakatwid, iyan ang kahalagahan ng Pasko.

Sa isinilang naman, simula ng Kanyang pagtuturo ng lahat, ng nararapat sa mga tao, at pasimula rin ng Kanyang kalbaryo, at pasimula rin ng pagkabuhay na magmuli upang hindi na mamamatay.  Samakatwid, ang pasimula ng Pasko ay lahat ng bagay sa mundo.  Ngunit ang nananatili ngayon sa mga tao ay pagkawala ng pag-ibig.  Ibangon ninyo iyan.  Ibangon ninyo iyan.  Ibangon ninyo iyan. 

Magkaroon kayo ng pag-ibig.  Magkaroon kayo ng mahalan.  Magkaroon kayo ng katapatan ng loob.  Magkaroon kayo ng pasimulang pagdalangin na kahit munawari, (mayroon bang kahit munawari?  Wala.), nawa’y magbago ang lahat ng tao. 

 

Lumuhod kayo. 

Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, sa pamamagitan ng Iyong kaarawan, ibigay Mo na sa amin ang lubos na pag-asa sa Diyos.  Mula ngayon, kami ay magbabagong-buhay.  Kami ay magmamahalan.  Kami ay mag-iibigan.  Isasadiwa namin, isasapuso, isasakaluluwa, at isasabuong-buhay namin.  Siya Nawa.

Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tinatanggap namin ang Iyong bendisyon ng buong puso at pagmamahal.  Salamat po, Amang mahal, salamat po nang walang hanggan sa Iyong pagbibigay sa amin ng bendisyon, ngayon at magpakailanman. 

Bendisyunan kayong lahat ng Panginoon sa pagkakaluhod ninyo sa araw na ito, tandaan ninyo, 1996 Mayo 23 ang Aking Pasko.  Kamtin ninyong lahat ang kasaganaan ng Aking bendisyon. 

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

File:  pahayag023.htm – Last updated:  2005 November 22

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2005

All rights reserved.