PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 022

KUMAKATOK ANG DIYOS SA ATING PINTO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Bakit ang Diyos ay nagbubo ng dugo at nagbuwis ng buhay?  Dahil sa mga tao.  Bakit?  Bakit?  Sa pagmamahal sa mga tao.  Kayo ang may sagot niyan.  Yaan ba ang sagot ninyong lahat?  Nakatitiyak ba kayo niyan?

 

Gaano ba kawalang-hiya ang Diyos?  Gaano ba kawalang-hiya ang iniibig ninyong Diyos?  Walang hiya ba ang Diyos?  Sinungaling ba ang Diyos?  Ano ang hinahangad ng bawat isa sa inyo na umiibig sa inyong mga iniibig?  Mapabuti ang inyong iniibig.  Ang Diyos ay nagbubo ng dugo at nagbuwis ng buhay dahil sa pag-ibig.  At hinahangad ba niya ang ikapapahamak ng kanyang mga iniibig bukod tangi sa inyo na naghahangad ng mabuti sa iniibig?  Ang Diyos ba ay naghahangad ng masama sa Kanyang iniibig?  Ang Diyos ba ay tanging-tanging hindi dapat pag-ukulan ng pag-ibig?  Dapat pag-ukulan ng pag-ibig datapwat inuutsa puwera ninyo.  Ang sagot ninyo ay tama sa inyo ngunit sinasabi ng inyong bibig na hindi ginagawa ng inyong sarili sapagkat ang mga tao ay makasalanan.  Ang mga tao ay sinungaling.  Ang sinasabi ng bibig ay hindi ginagawa ng puso.  Bakit hindi tayo sumunod sa ating puso? 

 

Naririto Ako at maglalagay Ako ng isang pintuang nakapinid sa inyong harapan na walang makapagbubukas kundi kayo lang.  At sa pintuang ito ay kumakatok ang Diyos datapwat ayaw ninyong pagbuksan.  Tinitiis ninyo Siyang kakatok-katok pero ayaw ninyo Siyang pagbuksan.  Kung may kumakatok ba sa inyong pintuan, lumalapit ba kayo upang ito ay susian o ito ay sarhang mahigpit o ipako na upang hindi magbukas?  O lumalapit kayo upang pagbuksan.  Lumalapit kayo upang ito ay pagbuksan.  Datapwat ang Diyos na walang hinto nang kakakatok sa inyong pintuan ay hindi ninyo pinagbubuksan.  Ayaw ninyo Siyang papasukin. 

 

‘Ang umiibig sa Akin ay iniibig ng mahal na Ama,’ sabi ni Jesucristo.  At ang iniibig ng Aking mahal na Ama ay Aking iniibig.  At ang Aking iniibig ay iniibig ng Aking mahal na Ama.  Ang iniibig ng Ama ay Aking iniibig at sa kanilang mga puso ay aming itatayo ang aming tahanan na paninirahanan ng habang panahon.  Samakatwid ang tahanan ng Diyos ay ang inyong puso at ang pintuang itinayo sa inyong harapan ay ang inyong puso at sa pusong ito ay kumakatok ang Diyos upang manirahan ng habang panahon.  Datapwat ayaw ninyong pagbuksan sapagkat ang tao ay lubhang mapagmahal sa kanyang sarili.  Ayaw iwan ang kanyang sarili.  At sinasabi Ko sa inyo, na kung ang inyong sarili ay hindi iiwan ay mananatili kayong nakatayo sa inyong sarili at kung manatili kayong nakatayo sa inyong sarili at ayaw ninyong makipasan sa pamatok o singkaw ng Diyos o ni Jesus, ay mananatili kayo sa inyong sarili at mawawalan kayo ng buhay.  At kayo ay mahuhulog sa apoy ng Impiyerno.

 

Ngayon ay nagdudumali ang Diyos nang paninirahan sa Kanyang tahanan datapwat ayaw ninyo Siyang pagbuksan.  At sinasabi ninyong binuksan ko ang aking puso at pinanatili at pinanahanan ang Diyos.  Datapwat patuloy ninyo siyang binigyan doon ng maraming ahas at binibigyan ng maraming surot at binibigyan ng maraming lamok at binibigyan ng maraming langaw at binibigyan ng maraming alupihan at alakdan.  Sapagkat ibig ninyo Siyang lumayo sa Kanyang tahanan.  Ayaw ninyo Siyang bigyan ng katahimikan sa paninirahan sa Kanyang tahanan.  Ang pinananahanan ninyo sa inyong puso ay yaong inyong kakanin sa kinabukasan. 

 

File:  pahayag022.htm – Last updated:  2005 November 13

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2005

All rights reserved.