PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 020

ANG NAHULOG NA BINHI©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang gusto Ko sa inyong mga anak, ang lahat ng maganda ay hindi ninyo itatae.  Kahit sampung beses Akong maghatak ng busal ay hindi Ako matataihan.  Ang ibig Ko, lahat ng maganda ay ilagay ninyo sa puso at huwag sa tiyan.  Ilagay ninyo sa utak at hindi sa tiyan.  Ang bawat maganda ay inyong pamulutan ng maganda at ang bawat pangit ang siya ninyong itatae.  Huwag sanang ganoon katulad ni Abigail ang dapat ninyong gawin.  Pagbutihin ninyong pumulot ng maganda at magaling.  At saka kung nagagandahan kayo sa mga sinasabi Ko, aabangan ninyo at itataimtim ang bawat oras na Aking idarating upang makapulot kayo ng lalong maganda.  At ang maganda ay sa utak at sa puso at hindi sa tiyan.  Mawawala, eh.  Maitatae.

 

Ganyan-ganyan ang nangyari dito sa mga nahulugan ng binhi sa tabi ng daan, sa tabi ng bakod.  Tumubo … (end of tape)

 

Ang nabudbod na binhi sa dawagan at katinikan, palibhasa’y madawag at matinik, natakpan ng lahat ng tinik at dawagan at kulang pa sa dilig, ang binhi na maganda ay namatay.  Ganyan din ang nahulog na binhi sa kaparangan.  Ito ay kulang sa dilig at namatay.

 

Ganyan din ang nangyari sa nahulog na binhi sa kabundukan.  Sapagkat mababa ang lupa at walang dilig ay namatay.  At ang inihasik sa kabukiran, palibhasa’y nadamuhan, nadiligan at lahat ng bagay ay ginawa para sa kanya at ito ay nabuhay at nanatiling buhay, namunga at ang lahat ng bunga ay naibigay sa sangkatauhan.  Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya.

 

Ganyan ang ninanais Ko sa inyo, mga anak.  Sapagkat ang nahulog sa tabi ng bakod na nagkulang sa dilig ay namatay.  Sana, huwag magkukulang sa anumang bagay ang anumang magandang pananim sapagkat ang magandang pananim ay dinidilig, inaasikaso, dinadamuhan at lahat ng bagay.  Kung kaya ito’y tumutubo, nagbubunga at pinakikinabangan ng alinmang mga tao.  Huwag sana kayong pumaris sa nahulog na kabundukan sapagkat ito ay kulang sa dilig at ang lupa ay mababa, walang lupa kundi bato kung kaya namatay ang mga ibinigay na magandang binhi para sa sangkatauhan.

 

Ang magandang binhi ay dapat pag-ingatan.  Dapat itanim sa kabukiran upang ito ay maalisan ng damo, madiligan na mabuti, at mahawan ang lahat ng hindi tama na dumarating sa kanya.  At ito ay pinakikinabangan ng sangkatauhan hanggang sa mamatay. 

 

Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo.  Ang inyong mga magulang, ang inyong mga inale, mga inamain, mga inimpong at inimpo, o nilola at nilolo ay namatay na walang ninanasang pakinggan kundi ang sinasabi ng Diyos.  Datapwat nakulang-palad sila na hindi nakarinig ng anumang sinasabi Ko.  At mapapalad kayo at masusuwerte sapagkat ang inyong naririnig ay hindi narinig ng inyong minagulang, inamain, at inimpo at inimpong.  Mapapalad kayo kaya ariin ninyong maganda ang inyong naririnig, itanim sa inyong mga utak at puso upang kailanman ay hindi mamatay.

 

Mamamatay ba, halimbawang maibalita mo sa iyong mga anak, ang iyong mga narinig?  At ibabalita ng iyong mga anak sa kanilang mga apo.  At ibabalita ng iyong mga apo sa kanilang mga anak, at ibabalita ng mga anak ng iyong apo sa kanilang mga inanak.  Anupa’t kailanman ay hindi mamamatay.

 

File:  pahayag020.htm – Last updated:  2005 November 13

 

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2005

All rights reserved.