PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 019

MAGLABA SA MALINIS NA BATISAN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

����������� Ang mga bagay-bagay na ating mangapagkukuwentuhan ay para rin nang una-una na ibig Kong ipatalastas sa inyo ang mga pamamaraan ng mga pagpapakabanal upang sa gayon, ang inyong mga kaluluwa ay maging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng mga langit.

����������� Ninanais din ng Aking sarili at ninanasa ng Aking puso na kayo ay lagi nang magkaroon ng mga pananampalataya at hindi katulad ng agos ng tubig sa batisan na kung minsan ay malalim at kung minsan ay mababaw; kung minsan ay malabo at kung minsan naman ay malinaw.

����������� Ang mga bagay na pagdating ng linaw ay lubos na nakabubuti sapagkat lubhang marami ang mga tao na nagkakaroon o nagkakamit ng mahahalagang biyaya.Gaya halimbawa ay ang kanilang pagkakaroon ng nasa na makahuli ng maraming isda.At gayon din ang maruruming damit ay kanilang malinis o napalilinis sa pamamagitan ng kanilang matiyagang paglalabada.Datapwat kung ang batisan ay lubhang malabo at napawing ganap ang linaw ng tubig, kahiman ang iyong pananamit ay iyong labhan ay hindi nangyayaring luminis.

����������� Mangagpakaingat kayo nang lubos sapagkat lubhang marami ang mga batisan lalo na sa mga pagkakataong ito.At ang mga batisang ito ay kusang dinudumihan ng mga taong mamamayan din na tulad ninyo na mga kinapal.Ito ay nilalagyan o pinagtatapunan ng maraming layak, ng mga panapong langis, ng mga panapong pulot, hanggang sa ito ay dumumi at lumabo.At ang nagiging dulo ay ikinapipinsala ng mga isda.Sapat na kayo na mga nangingisda ay hindi lubos na makahuli ng mararaming isda.At gayon din, sinasabi Ko sa inyo na hindi mangyaring paglabhan ng maruruming damit upang mangagsilinis.

����������� Ang mga bagay na ito ay Aking sinasalita sa inyo ngayon sapagkat ibig Kong ito ay maging palaisipan o maging halimbawa ng inyong mga puso at buhay buhat ngayon hanggang sa darating na mga araw.

����������� Hanapin ninyo ang bukal.Hanapin ninyo ang biyaya.At kung saan naroroon ang malinis na batis ay naroroon ang malaki na biyaya at nakapagbibigay ng lubos na pakinabangan.Gamitin ninyo ang inyong mga paa.Gamitin ninyo ang inyong mga kamay.Gayon din ang inyong mga mata upang inyong lubos na matunghayan at marating ang malilinaw na lugar ng mga batisan.Mangagsipag-ingat kayo nang labis sapagkat sa minsan ninyong, sa minsan ninyong pagpapabaya sa sarili na kinasasalalayan ng inyong lubos na kaligtasan ay naroroon naman ang inyong lubos na kapahamakan.Kaya gamitin ninyong mabuti ang inyong buong pagkatao upang ang inyong mga kaluluwa ay maging malinis at maging dakila buhat ngayon at magpakailanman.

����������� Ang batis na binubukalan ng grasya at awa, ang batis na binubukalan ng mga tunay at mahahalagang aral, hanapin ninyo na mataman at huwag magpakalulong sa lahat ng batisan na ang sinasabi ng marami ay gaya rin: O ako ay maglalaba sa batisan upang ang aking mga damit ay mangagsilinis at mangagsiputi.Datapwat hindi talastas ng bawat isa sa inyo na ang inyong paglulub-lubang damit na marumi upang ito ay maging malinis ay lalo pang makapagbibigay ng higit na karumihan.

����������� Mangagsipag-ingat kayo.Paulit-ulit Kong tagubilin ngayon at magpakailanman.Sapagkat kailanman, ang kaluluwa ng tao ay hindi mangyayaring palitan.Mangyayaring inyong bihisan buhat sa kasamaan patungo sa kabutihan datapwat kailanman kung iyong kaluluwang ito ay katatamaran mong bihisan ng kabutihan, kahimat sukdulan ng sama ang nangakaraang kahapon ay hindi na nga ito magkakaroon ng bagong kahalili sa iyong buhay.Datapwat kung ang kaluluwa mong ito na bagaman marumi ang kahapon ay iyong bibihisan ngayon ng buti at kalinisan, ay mangyayari ang iyong kaluluwa ay luminis at maging karapat-dapat sa sinapupunan ng Panginoon ninyo at Diyos.

����������� Buhat dito ay inyong mangapakakuruin itong Aking sa inyo ay manga-ipinahayag at ngayon sa inyo ay manga-isinasaysay.Limiin ninyo at pakalimi-limiing mabuti ang mga bagay na sa inyo o ang mga salita na sa inyo ay Aking manga-ipinapahayag.

 

File:pahayag019.htm � Last updated:2005 June 4

 

HomeRevelationsProphecies888 � Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map

 

� Aristeo Canlas Fernando 2005

All rights reserved.