PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 017

ANG MAKIPOT AT MATINIK NA DAAN

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang daang patungo sa Impiyerno ay maluwang, masaya. Ang lahat ng kagustuhan ng katawan ay nasusunod. Ngunit ang daang patungo sa Langit ay lubhang makipot at matinik. Walang nagdadaan kundi ang mangilan-ngilan. Ngunit ang daang patungo sa Impiyerno ay nagkakadagsa at nagkakasiksikan sa dami. Wala Akong masasabi sa inyo kundi iyan lang.

(Heto ang muling pagbanggit ng Espiritu Santo tungkol sa paksa sa itaas.)

Sinasabi Ko na sa inyong maluwang ang daan patungo sa Impiyerno. Makipot at matinik ang landas patungo sa Langit. Kayo ay walang pang isa sa isang milyon na gumaganap sa mga bagay na ito ngunit hindi pa natataimtim. Ilan kayong naririto sa Aking harapan? Kanina ay pipito lang sila. Ngayon ay marami-rami na kayo. Labindalawa. Labintatlo. Dalawampu na. Dalawampu na. Dalawampu kayo na nakikinig ng Aking mga aral. Ngunit ilang bahay ang tumutugaygay sa mga radyo, sa mga tugtugan, sa mga kasayahan, at mayroon pang nagsisigawan dahil sa pag-aaway. Mayroon namang nagkakatuwaan dahil sa kanyang pamilya ngunit Diyos man ay hindi nasasabi.

File: pahayag017.htm Last updated: 2004 November 16

 

Home Revelations Prophecies 888 Number of Jesus Crucifixion Teachings in Pilipino

Aristean Calendar Aristean Decimal Time Aristean Cycle World Peace Postings Site Map

 

Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.