PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 016

PAG-INGATAN ANG KALULUWA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ano yaong paringas?  Pagpapaapoy.  Ano yaong likabkab?  “Malaking apoy na po yaon,” sagot ni Roman.  Ang Impiyerno kung malasin ng tao ay naglilikabkab.  Nag-aapoy nang malaki.  Saka kayo lulusong doon.  Mapapautsa na lang kayo roon.  Gaano kaya kahirap?  Ang sigaw ng mga kaluluwa ay, ang sigaw ng mga kaluluwa, ‘Tingan nga ninyo, katawan, pinaghihirap ninyo ako.  Alin pang kaginhawahan ko?  Ito ang aking mapapala.  Hindi naman ako maaaring humingi ng saklolo sapagkat walang sasaklolo sa akin.’

Sino ang sinisisi ng inyong mga kaluluwa?  Ang lupa ninyong katawan.  Sapagkat sino ang sugapa sa mga kasayahan, sa mga pampalibang kundi ang inyong katawan?  Ang lupang-katawan, sapagkat siya ay lupa, ang hinahanap ay karumihan.  Sapagkat siya ay lupa, ang lupa ay karumihan.  Malungkot ang kaluluwa na nasasagansan (nasasagad) sa kahirapan.  Ano ang gusto ng kaluluwa?  Maglingkod sa Diyos.  Maglingkod sa Diyos.  Sino ang pumipigil na mas malakas?  Ang inyong katawan.  Sino ang takaw sa tukso?  Ang inyong katawan.  Lumuluha ang inyong kaluluwa.  Humihingi ng awa sa Diyos na ang lupa niyang katawan ay magbago subalit malakas ang tukso.  Malakas na malakas ang tukso.  Siyang umaagaw, siyang umaagaw sa kabanalan ng kaluluwa.  Ngunit ang katawan bang iyan ay mayroong kaparusahan?  Wala, kung siya ay masira, mamatay at ilibing, ngunit ang kaluluwa, ang kaluluwa ay nananatiling may buhay nang habang panahon.

Namamatay ba ang Diyos?  Hindi.  Samakatwid ang Kanyang hininga ay mananatiling buhay at ang Kanyang hininga ay ang inyong kaluluwa.  At samakatwid, ang kaluluwa ninyo ay mananatiling buhay sa habang panahon.  Ang inyong katawan ay kinapal na lupa lang eh.  Ngunit ang kaluluwa ninyo, ang kaluluwa ninyo sapagkat ito ang Aking layunin na inyong pakaingatan, na inyong pangalagaan, na inyong dadalhin sa kalangitan o sa Impiyerno.  Pangalagaan ninyo ang inyong kaluluwa.  Ang inyong katawan ay lupa lamang.  Lupa lamang.  Kaya lubus-lubusin ninyo ang pag-iingat sa inyong kaluluwa sapagkat ito ang mananatiling may buhay.

Mga anak, kung manood ka man ng drama, kung makikinig kayo ng drama, kung manonood kayo ng sine, kung manonood kayo ng sayawan, magdasal muna kayo nang buong kataimtiman, buong-buong kataimtiman.  Huwag kayong nagdarasal nang wala sa loob.  Huwag kayong nanonood sa bawat nagdarasal.  Magdasal kayo nang buong kataimtiman.  Kalimutan muna ninyong sandali na mahuhuli kayo sa inyong panonoorin, mahuhuli kayo sandali sa inyong pakikinggan.  Pagbutihin ninyo at pag-ibayuhin ang pagdarasal.  Sapagkat ang inyong katawan ang siyang nagnanais, ang siyang nagkakagusto, ang siyang bumibigo sa inyo.  Labanan ninyo ang inyong katawan.  Pakalakasin ninyo ang inyong kaluluwa sapagkat iyon ang inyong buhay.

(Inulit ng Espiritu Santo ang paksang ito makalipas ang ilang sandali sa sesyon ding yaon.)

Basta manalangin kayo at taimtim.  Hindi parang ang panalangin ninyo ay hindi natutupad sapagkat hindi taimtim.  Sabi Ko na nga sa inyo kanina: ang mga kaluluwa ninyo ay pag-ingatan.  Ang mga kaluluwa ninyo ay pagyamanin.  Ang mga kaluluwa ninyo ay walang kamatayan.  Iyon ay hininga ng Diyos para sa inyo.  Ngunit pinagiging makasalanan ninyo nang dahil sa inyong lupang-katawan.  Sinabi Ko na sa inyo na ang dalangin ng kaluluwa o ang sinasabi ng kaluluwa sa Impiyerno, ‘Ako ay hindi na guminhawa.  Wala akong kaginhawahan.  Lupang-katawan, ikaw ang may kasalanan.’  Sinabi Ko na sa inyo iyan kanina.  At sinasabi Ko pang muli.  Muli ngayon.  Kaya ang kaluluwa ninyo ang inyong pakaingatan.  Ang mga kaluluwa ng mga taong iyan na mga suwail na lubha ay napakawala nang dinidinig kundi ang katawan.  Ang kanilang kahalintulad ay ang damo.  Damo na binhi ng kalaban.  Kaya pag-ingatan ninyo ang inyong kaluluwa na huwag maging damo.

File:  pahayag016.htm – Last updated:  2004 November 16

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.