PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 014

ALIN ANG TAMANG RELIHIYON?©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Walang anumang tamang relihiyon.  Alam ba ninyo kung alin ang tama?  Kilalanin si Jesucristo at panampalatayanan na Siya ay Diyos na totoo at tao namang totoo.

Maililigtas kayo ng kahit anumang relihiyon sapagkat kukunin ninyo ang mabuti at iwawaksi ang masama.  Alalaong baga’y ang makapagliligtas sa inyo ay ang inyong sariling gawa at pananampalataya sa tunay na Diyos.

File:  pahayag014.htm – Last updated:  2004 November 16

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.