PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 013

MGA TAGUBILIN NI JESUCRISTO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang sumusunod ay hango sa isang tape recording ng aming pakikipagsesyon sa Espiritu Santo noong Agosto 31, 1986.  Pansinin kung sino itong espiritung kung aming tagawin ay Ama.

 

 

Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib,

sa mga sandaling ito ay sinasabi Ko sa inyo na lalayo na Ako sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Sa pagnanasa ng Dakilang Ama Ko ng sangkalangitan at sangkalupaan ay ating muling isasagawa ang paggunita o ang pag-aalaala sa Banal na Hapunan na Kanyang ninasa at niloob upang Ating kamtan sa mga sandaling ito.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

O pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sa inyo ay Aking manga-ipinagtatagubilin buhat sa pasimula nang kayo at Ako ay magkasama at magkapiling.  Muli Kong babanggitin ang mga bagay na ito sa inyo sapagkat Ako ay lalayo na sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan. 

 

Pili at hirang Kong mga alagad, pinatakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sa paglayo Ko sa inyong mga piling ay ninanasa ng Aking sarili at sa inyo ay Aking ipinagtatagubilin na kayo ay magkaisa-isa na parang tunay na iisa lamang.  Magkabuklod-buklod kayo at huwag magkahiwa-hiwalay.  Bigkisin ang bawat isa sa inyo ng mga pag-ibig at pagmamahalan upang kayo ay maging tulad Ko at ng Aking mahal na Ama sa Langit na iisa.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Sa paglisan Ko sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan ay sinasabi Ko sa inyo na Ako ay magbabalik sa sinapupunan ng Aking mahal na Ama upang buhat dito, doon, kayo ay manga-ipaghanda ng mga dakong kalalagyan.  Sa kaharian ng Aking mahal na Ama ay lubhang maraming tahanan kayat Ako’y paroroon upang kayo’y mangaipaghanda ng mga dakong kalalagyan sapagkat ibig Kong kung saan Ako naroroon ay dumoon din kayo.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Sa paglisan Ko sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan, ang mga bagay ng hirap ay inyong kakamtin.  Sa paraan ng kanilang mga pag-uroy sa Akin at mga pagkutya, kayo ay manga-uuruyin at mangakukutyain.  Sa paraan ng kanilang mga paglulupit at pag-usig sa Akin, kayo ay mangapaglulupitan at manga-uusigin.  Datapwat huwag magulumihanan ang inyong mga puso sapagkat ito ay inyong talastas na Ako muna bago kayo.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Nasa ng Aking sarili na lagi ninyong gunitain yaong Aking sa inyo ay mga tagubilin upang kayo ay manatiling karapat-dapat sa alaga at tangkilik ng inyong Amang nasa Langit.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sa inyo ay Aking muling ipinagtatagubilin ang pagmamahalan at pag-iibigan sa isa’t isa na parang iisa lamang, magkabigkis-bigkis at magkabuklod-buklod ang inyong mga puso.  Huwag magkaroon ng anumang pangamba o alalahanin sa gitna ng mga kahirapan at kapighatian na inyong kakamtan dito sa balat ng lupa kung Ako ay wala na sa inyong mga piling.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

O pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, kung Ako ay wala na sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan, ihayo ninyo at ibalita sa sanlibutan ang lahat ng sa inyo ay Aking manga-ipinagtagubilin.  Hanguin ninyo sila sa mga pagkakasala at inyong ibalita sa kanila ang paghahari ng Diyos sa kalupaan.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Gayundin, ipinagtatagubilin Ko sa inyo na inyong libutin ang lupain o ang buong lupain upang inyong iaral ang Aking Ama ay sa kanila ay inyong ipakilala nang buong kataimtiman.  At sinasabi Ko sa inyo, at sinasabi Ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong kakamtin na mga pawang hirap kung kayo ay manga-idulog na sa mga hukuman at mangahagupitin sa mga liwasang-bayan ay huwag mangamba ang inyong mga puso at huwag kayong paghinaan ng kalooban sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyong kailanman ay hindi Ako lalayo sa inyo at hindi kayo mangag-iisa sapagkat Ako’y makakapiling ninyo nang habang panahon. 

 

Iaral ang ebanghelyo sa sanlibutan at makisalamuha kayo sa kanila.  Sa paraan ng kanilang mga paglakad, kayo ay mangagsipaglakad at sa paraan ng kanilang pagtugtog, kayo ay mangagsisayaw.  Datapwat ipinagtatagubilin Ko sa inyo na huwag kayong gagalaw o aalis sa inyong kinatitindigan o kinatatayuan.  Manatili kayo sa piling ng Diyos dito sa lupa hanggang sa ang mundo ay mundo at iaral ninyo sa kanila yaong mga bagay na sa inyo ay Aking iniaral.  Alalahanin ng bawat isa sa inyo ang mga araw ng ating mga pagniniig, ang mga araw at gabi ng ating pagsisikhay upang ang bawat isang baytang sa hagdan ng Langit ay inyong makamit at inyong lubos na masumpungan.  Sumainyo ang Panginoon. 

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Tunay na sinasabi Ko sa inyo na ang bawat isa sa inyo ay magkakamit ng hindi makalilibong hirap tulad ng Aking mga naging karanasan ng Aking pagpipinitensiya sa mga disyerto ay inyong mangapakaisipin at mangapakaalalahanin upang maging silbing tagapagpagunita sa inyong alaala ng ating mga pagniniig at mga araw na ipinagsama-sama.  At kung Ako ay wala na sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan, sinasabi Ko sa inyo at ipinagtatagubilin na inyong pakamahalin at gawing sanggunian ang Aking ina, si Maria.  Sa Aking buhay ay mayroong dalawang babae na Aking itinanging makatulong sa pagtubos sa sangkatauhan.  Ang isa ay Aking daratnan sa kaluwalhatian at ang isa sa inyo ay Aking manga-iiwanan upang siya ninyo siyang maging sanggunian sa buo ng inyong pakikihalubilo dito sa lupang ibabaw.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Gawin ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na sa inyo ay Aking itinagubilin.  Ibigin at mahalin ang Diyos nang walang kapantay sapagkat ngayon ay sinasabi Ko sa inyo, na siya ninyong iaral ang mga bagay na ito.  Ang sinumang umiibig sa Akin ay iniibig ng Aking mahal na Ama.  At ang iniibig ng Aking mahal na Ama ay Aking iniibig at sa kanilang mga puso ay aming itatayo ang aming tahanan na aming paninirahanan nang habang panahon.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

Mangagkaisa-isa kayo at mangagkasundo-sundo.  Ilayo ang mga pag-aalitan at mga paghihinanakitan.  Huwag mangagsipagtanim ng galit sa inyong mga puso upang ito ay hindi pamungahan ng mga hinanakit, upang sa gayon kayo ay manatili kayong nagkakaisa-isa dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga Langit.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

File:  pahayag013.htm – Last updated:  2004 November 18               

 

Home | Revelations | Prophecies | 888 – Number of Jesus | Crucifixion | Teachings in Pilipino

Aristean Calendar | Aristean Decimal Time | Aristean Cycle | World Peace | Postings | Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.