PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 012

PAGLINGAP KAY BIRHEN MARIA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Dito sa Aking pagsasalitang ito, dito sa Aking pagsasalitang ito, at pagsisiwalat ng totoo, sinasabi Ko sa inyo, mayroong tatabangan at mawawalan ng pananampalataya dito dahil sa pagsisiwalat Ko ng totoo.  Dahil ang tinatanggap ng tao na mabilis sa puso ay ang hindi totoo at madalas nilang tinatatwa ang totoo.

Datapwat sinasabi Ko sa inyo ng buo Kong puso, ang hindi lumingap (to look after, to care for) sa Aking Ina, si Maria, ay marahil ay mababawasan din ang Aking paglingap sa kanila.  Sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, sa balat ng lupa, kapantay at mahigit pa sa paghihirap ni Jesus ang nadamang paghihirap ng Kanyang ina na si Maria.  Ibigay ninyo sa kanya ang inyong paglingap at ibigay ninyo sa kanya ang pananampalataya bilang inyo siyang ina at kayo ay kanyang anak.

Sino ang tinutukoy Ko dito?

“Si Birhen Maria,” sagot ng mga tao.

Bagay na tinatatwa ng marami.  Ang magtatwa kay Maria ay nagtatwa kay Jesus na Siya ay ipinanganak.  Nakuha ba ninyo?

Kapag itinatwa ninyo si Maria, itinatwa ninyo si Jesus ay ipinanganak sa lupang ibabaw.  Sapagkat sa lupang ibabaw, sa Kanyang pagkakatawang-tao, si Maria ang sa Kanya ay nagsilang at nangalaga buhat sa Kanyang pagsilang hanggang sa Kanyang pagkamatay.  At ang sinomang magtatwa kay Maria ay nagtatwang si Jesus ay nagkatawang-tao at ang sinomang hindi magdaan sa Anak ay hindi makararating sa Ama.  Malinis ba ito?


[Back to Home Page] [Back to Teachings in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.