PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 011

DAAN AT GABAY SA ATING KALIGTASAN©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

(Nagsalita si Marcial.)

Alright, natalakay na natin iyan at tayo ay nagmamadali kaya nga ang ‘ika Ko kay Aristeo, bilisan ang pagpapatubo ng kanyang bagwis upang madali niyang marating ang karurukan at gayon din naman kayo na ubod pa nang layo sa karurukan at gayon din naman kayo na ubod pa nang layo sa karurukan ng kabutihan. At kaya nga at naririto Ako at walang sawang sa inyo ay nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na nakaraan, upang makapagpatubo ng inyong mga bagwis, at dumaling makarating sa kasukdulan o sa karurukan ng kabutihan na siya lamang ninyong magiging tanging-tanging landas, tanging-tanging sasakyan at gabay patungo sa kaluwalhatian ng mga langit doon sa kaharian ng Aking mahal na Ama upang kayo ay maging tunay na karapat-dapat sa paninirahan doon at makapiling ang Anak ng Tao na sa inyo ay lubos na nagmamahal at nagtiis ng walang kapantay na paghihirap alang-alang sa ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa sa apoy ng impiyerno.

Ang mga bagay na ito ay lubos na lubos Kong ninanais na mapatanim at mapaukit sa inyong mga puso at huwag nang mabura ngayon at magpakailanman.  Sapagkat ito lamang ang magiging tanging daan at gabay ng inyong kaligtasan sa apoy ng impiyerno.

May mga bagay na Aking ninanais na makarating sa inyo upang makagaling nang lubusan sa sugat at karamdaman ng inyong kaluluwa.  Mangagpakalakas kayo at mangagpakatibay.  Naririto ang Aking mga kamay na hindi Ko ipinagkakait sa inyo upang inyong maging hawakan, upang kayo ay hindi mapaligaw dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.  Kayo ay ibinigay sa Akin ng Aking mahal na Ama at kayo ay ipinakuyom Niya sa Aking mga palad upang ang bawat isa sa inyo ay hindi mawala, hindi makaalpas at hindi maagaw ng demonyo.  At ninanais Kong ito ay inyong matalastas upang kayo ay huwag magkawala at huwag kusang paakit sa mga demonyo.  Sapagkat kayo nga ay inilagak sa Akin ng Aking mahal na Ama upang pag-ingatan at kuyumin sa mga palad na ito.  Kayat ninanais Kong kayong lahat ay maligtas at walang magkamit ng kapahamakan kahit na iisa.  Mangagpakalinis kayo.  Mangagpakalakas at mangagpakatibay upang kayo ay huwag mangapahiwalay sa Akin sapagkat bagay na ito ay labis Kong ikalulungkot at magiging sagutin Kong tunay sa Aking mahal na Ama na siyang nagsugo sa Akin alang-alang sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa.


[Back to Home Page] [Back to Teachings in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.