PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 010

SIMBOLO NG SUKA AT APDO©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Nalalaman mo ba na yaong hinog sa pilit ay kung kainin ay mapait?  Kahit ano pang pagkalambot-lambot ang paggagawin mong paglamog sa bayabas, kung ito ay talagang bubot, ito ay magkakaputok-putok at kung pagkinain mo ay mapait.  Mapakla at mapait. Walang sarap.  Walang linamnam.  Hinog sa pilit.

Ang hinog ‘ika sa pilit, kainin mo at mapait.  At kapag sinabi ninyo sa Akin ngayon na, ‘Ama, ako po ay hindi pa handa eh kung gusto Mo na po.’  Aba, eh ito ay hinog sa pilit.  At ayaw Kong makakain ng mapait.  Sawang-sawa pa Ako hanggang ngayon sa mapait. Hindi Ko pa nakakalimutan nang ang Aking bibig ay sulasulan ng suka at apdong mapait.  At ito ay ang inyong mga ugali at isip.  Ito ang inyong mga ugali at isip.  Ang suka at apdo na mapait.

Sityo, Ako ay nauuhaw. At lumapit ang mga Hudyo na mayroong dalang kalis na may lamang suka at apdo na mapait.  Ito ay kanilang pilit na ipinaiinom sa Akin at ang kanila pa namang pagpapainom, kumuha ng patpat na mahaba, sapagkat nang mga oras na iyon, naitindig na ang krus na pinagpakuan.  Kayat kumuha sila ng patpat na mahaba at kanila itong nilagyan ng basahan sa dulo at kanilang isinawsaw sa loob ng kalis na mayroong laman na suka at apdo at kanilang pilit na isinalisaw sa Aking bibig.  At ito ang isipan at kaugalian ng mga tao.  Ano pa at yaon ang simbolo – ugali at isipang lason na di kayang lagukin ninoman, na di kayang inumin o dibdibin ninoman kahit na ang inyong Panginoong Diyos.

Kayat hinahanap Ko ang lahat ng mga tao upang sila ay mangatipunin at patamisin, padalisayin ang kanilang ugali at isipan upang ang kapaitan ay mahalinhan ng tamis.  At naririto kayo ngayon na Aking pinagbubuksan ng Aking puso at dibdib upang ang inyong mapapait na pagnanasa at inyong mga ugali na kasing-asim ng suka at kasimpait ng apdo ay mahalinhan ng tamis.


[Back to Home Page] [Back to Teachings in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.