PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 009

MAGPANDAY NG SUSI

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ano ang pinag-aaralan natin dito? Salita ng Diyos na magiging ating susi at gabay upang tayo ay lubusang maging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Kanyang mga langit. Datapwat kung tayo ay walang natutunan, makapagbubukas nga kaya tayo ng pinto ng langit? At kung tayo ay hindi makapagbukas ng pintuan ng langit, papaano tayong makapapasok? Mayroon kayang pagkakataon? May pagkakataon ba tayong makapasok sa pintuan ng langit kung ang ating nagawang susi ay hindi kalapat? Wala. Wala tayong magiging anumang pagkakataon na makapasok sa kaluwalhatian ng langit sapagkat ang ating susi ay hindi kalapat ng Kanyang pintuan.

Bakit hindi tayo mag-ulit-ulit na magpanday ng ating mga susi upang maging karapat-dapat na maipagsusi sa pintuan ng lahat ng langit? Hindi tayo maging tunay na magpakalubos. Lubusin natin ang ating paghahangad. Lubusin natin ang ating pagtalaga upang tayo ay maging tunay na tunay na taga-langit.

Ang ating buhay ay hindi na magtatagal sa lupang ibabaw. At ang ating katawan ay malulugmok na sa malalim na libingan. At kinakailangan sa paglugmok ng ating katawan upang mailibing sa malalim na libingan, ang ating kaluluwa ay makataas-taas sa karurukan ng kaluwalhatian ng mga langit upang siya ay hindi madumihan, upang siya ay hindi mangapaglaruan ng mga kabataan, upang siya ay manatiling maganda, upang siya ay hindi nakapanririmarim. Ano yaong nakapanririmarim? Nakapandidiri. Nakasusulukasok. Hindi natin kailangang magkaroon ng nakasusulukasok na amoy. Hindi tayo dapat pandirihan lalo na ng Diyos. Dapat tayong maging kaakit-akit at dapat tayong maging kahali-halina upang tayo ay kagiliwan o kaluguran ng Panginoon nating Diyos.

Dahil dito ay walang nararapat kung hindi tayo ay magdasal ng buong kataimtiman, manalangin ng buong katapatan sa Diyos na tayo ay gawin niyang karapat-dapat upang sa gayon tayo ay hindi mangaparool sa apoy ng impiyerno pagdating ng takdang oras. At kung magkagayon, tayo ay makakapiling ng ating Panginoong Diyos ng walang hanggan.

Ang mga bagay na ito ay gusto Kong matanim sa inyong mga puso at gunam-gunam sapagkat ito ang katampatan upang inyong matunton ang landas ng buhay patungo sa isang tunay na kaligtasan. Ito ang mga bagay na sa inyo ay Aking mangasinasalita sapagkat ito ang daan, ito ang hagdan na patungo sa kaluwalhatian.


[Back to Home Page] [Back to Teachings in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.