PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 008

MGA SINALITA NI JESUCRISTO
SA KRUS©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang sumusunod ay ang pahayag ni Ama noong ika-31 ng Marso, 1975 kaugnay ng Mahal na Araw.  Mapagwawari natin base sa pananalita na si Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo.  Nasasainyo na po kung kayo ay maniniwala o hindi kung Siya nga ay si Jesucristo.  Anuman ang ating maging paniniwala, ang mahalaga ay pulutin natin ang magagandang Kanyang inihayag at itinuro. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nagsalita ako.  ‘Ama Ko, Ama Ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.’  At naghalakhakan ang mga tao.  ‘Gagawin pa tayo aniyang mga baliw na sasabihing hindi natin nalalaman ang ating ginagawa.’

At ganyan na lamang ang Aking pagdurusa.  Dumaing Ako ng uhaw.  Kinuha nila ang kalis na may apdo at sukang mapait.  Mahabang patpat na mayroong itinaling maruming basahan sa dulo.  Isinaok sa kalis ng apdo at sukang mapait.  Isinalisol sa Aking bibig.  Pilit na ipinalalagok sa Akin.  Tumangla Ako sa langit at sinabi Kong, ‘Ama Ko, huwag Mo Akong pababayaan.’ 

Alalaon baga ay itinuturo Ko sa inyo ang mga pakiusap na yaon.
Alalaon baga ay itinuturo Ko sa inyo na kung kayo ay mayroong pagdurusa at paghihirap ay huwag kayong mangakalilimot ng pagtawag upang kayo ay saklolohan.
Upang matutunan pa rin ninyo ang daan patungo sa pagbabago.
Upang matutunan pa rin ninyo kung sino ang dapat ninyong tawagan at daingan sa gitna ng inyong mga kahirapan.
Upang sa gayon ay matutunan ninyo ang pagbabalik-loob.
Upang sa gayon ay matutunan kayong dinggin ng inyong Panginoon.
Upang sa gayon ay matutunan ninyo ang tunay na pamamaraan ng paghingi ng saklolo at pagtulong.

O mangagsihingi tayo ng saklolo.  O mangagsihingi tayo ng tulong.  ‘Ama ko, huwag Mo kaming pababayaan.’  Mga bagay na walang kasingtamis para sa Akin na dinggin.  Mga bagay na kung Ako man ay naghirap ay magiging kabayaran na bilang ng paghihirap Ko.  Mga bagay na makapagbibigay sa Akin ng kasiyahan sapagkat matatalastas Kong mayroong nagbabalik-loob sa inyo at nagpapakandili.  Mga pamamaraan ng pagbabalik-loob na labis Kong ikasisiya.  Pamamaraang makapagbibigay-buhay sa Aking mga hirap na tiniis ng dahil sa inyo. Ito ay mga bagay na ibig Kong inyong maisaisip buhat ngayon at magpakailanman.

Inihantad ang Aking dibdib sa pagkakapako sa krus.  Ipinaripa ang Aking kamay habang ang Aking paa ay nakapako rin sa makapal at mahaba at napakabigat na krus.  Bukas ang Aking dibdib.  Ni bahagyang saplot ay wala.  Nagpapatunay na kayo ay hinihintay Ko sa paglapit.  Nagpapatunay na hinihintay Ko kayo ng pagdikit sa Aking dibdib upang sa inyo ay Aking maipadama ang walang kahulilip o kapantay Kong pagmamahal.  Dibdib na mayroong pusong punung-puno ng pag-ibig na sa inyo Ko iniaalay.  Pusong punung-puno ng pag-asa para sa inyo sa kinabukasan.  Dibdib na walang pinag-ukulan ng pag-ibig at pagmamahal kundi tanging kayo lamang.

‘Ama ko, sa Iyong mga palad ay isinasalalay Ko ang Aking kaluluwa.’  At muli silang nagtawanan.  Anila ay wala Akong kaluluwa.  Anila Ako ay isang manikin o isang rebulto na walang ginagawa kung hindi magsabog ng kasamaan.  Nalungkot Akong lubha sapagkat yaon ang gantimpala ng Aking pag-ibig.  Sapagkat yaon ang gantimpala ng Aking sakit.  Iyon ang kabayaran bilang ng pagmamahal.  Iyon ang katugunan bilang ng Aking pag-ibig.

Tao, ang tao ay sadyang malupit.  Palibhasa ay uod ang pinagmulan.  Uod na walang gawain kundi ang manira ng mga bungang-kahoy ikabubusog ng mga tunay at sadyang mga tao.  Uod na sa kahoy nagmula at kahoy rin ang sinisira.  Tao na sa Diyos nagmula na Diyos ang pinatay.  Na Diyos ang inalimura at pinaglahi.  Palibhasa ay uod na walang utang na loob.

Kalimutan natin ang ating pagiging uod ang pinanggalingan.  Gamitin natin ang inyong bahagi ng inyong pagka-Diyos na kailanman ay hindi maiwawaglit sa inyong isipan.  Gamitin natin ang bahaging ito ng pagka-Diyos upang kayo ay magkaroon ng malilinis na puso, ng mabababang kalooban, ng mga pusong marunong gumanti sa pagmamahal ng mga pusong mahina, ng mga pusong matibay sa pananampalataya, ng mga katulad ng Aking pag-ibig sa inyo at pagmamahal.

Ipinakita rin para sa inyo ang halimbawang ginawa ni Dimas, ang mapalad na magnanakaw.  ‘Panginoon, huwag Mo akong pababayaan.  Kung Ikaw ay makarating na sa sinapupunan ng Iyong mahal na Ama, huwag Mo akong pababayaan.’

‘Dimas, sinasabi Ko sa iyo, ngayon din, ipagsasama kita sa kaluwalhatian ng mga langit o sa Paraiso Terenal.’  At sinasabi Ko rin sa inyo ngayon tulad ng Aking sinasabi kay Dimas, ‘Ngayon din ay ipagsasama Ko kayo sa Paraiso Terenal kung ang inyong mga puso ay nakapagbalik-loob na.  Kung ang inyong mga pusong yaan ay tigib na ng kabanalan.  Kung ang inyong mga pusong iyan ay natigib na ng pagsisisi at batbat na ng kalinisan.’

‘Ama Ko, naganap na ang lahat.’  Naganap na ang mga bagay na Aking pinagsakitan.  Ang mga pamamaraan ng Aking pagtubos sa sangkatauhan.  Datapwat patuloy Akong nahahabag sapagkat patuloy na tumitibok ang Aking puso na ang itinitibok ay ang wagas at banal na pag-ibig Ko sa sangkatauhan.

Tinarakan ng sibat ang Aking tagiliran.  Nabiyak at bumukal ang dugo at tubig na ibig Kong sa inyo ay ihugas ng walang hanggan upang kayo ay maging malinis na malinis at karapat-dapat sa kaluwalhatian ng langit.  Mangagsipaghugas kayo.  Mangagsidulog kayo at mangagsilapit.  Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga sarili.  Naririto ang bagong pagkakataon.  Naririto at isinusugo Ko sa inyo ang bagong gabay.  Narito at ibinibigay Ko sa inyo ang bagong mang-aaliw.  Naririto at ipinaririnig Ko sa inyong muli ang Aking tinig.  Muli na ikinakalat Ko sa inyo ang Aking mga aral upang bigyan muli ng kaliwanagan ang gabing nagdaan.  Upang ang pusikit na karimlan ay mahalinhan ng bagong liwanag at sila sa bagong silahis ng buhay na ito ay hinihintay Ko ang pagbabalik.  Muli na inaalis Ko ang inyong mga piring ng inyong mga mata sa pamamagitan ng isang hamak at bulag ang paningin na Aking kinakatawan.  Upang kayo ay maakay sa isang landas na matuwid at walang tinik.  Doon sa hinahamak, tulad ng mga ipinahamak sa Akin.  Doon sa mga dumudusta ng dahil sa Akin.  Dinudusta pero ito ang matuwid na landas.  Ito ang matuwid na landas patungo sa inyong paroroonan patungo roon sa Aking pinaroonan matapos na Ako ay patayin ng mga tao.  Doon sa matuwid na landas patungo sa kaluwalhatian ng mga langit.

Mangagsipagbalik-loob kayo at baguhin ninyo ang inyong maruruming akala at isipan.  Mangagsidalangin kayo na kayo ay suguan ng magiging kahalili sa paganap ng Aking sinakulo,

            upang ang mga misteryo ng Aking hapis na nawakasan man ay mapasainyo ang misteryo ng katuwaan;
upang kayo ay magkaroon ng bago at bagong mga baytang patungo sa kaluwalhatian ng mga langit;
upang pamuling masandig ang nabuwal na hagdanang-langit;
upang magkaroon kayo ng muling pagkakataong makapanhik doon sa karurukan ng langit;
upang ang inyong mga buhay ay manatiling tahimik at payapa sa lahat ng oras at sandali; 
upang kayo ay makapiling ng inyong dakilang Panginoon; 
upang kayo ay makahalubilo ng mga angheles at arkangheles; 
upang kayo ay makabilang sa Aking mga alagad na Aking minahal nang wagas at umibig sa Akin nang wagas.

Halikayo at magsipagbalik-loob kayo.  At sa pamamagitan ng tinig Kong ito sa loob ng Aking kinakatawan ay magiliw Ko kayong inaanyayahan sa pagbabalik-loob.

Mangagsipagsaya tayo at mangagsipagdiwang.  Pamahayin natin sa ating mga puso ang kagalakan sa pagkakaroon ng bagong hagdanan ng langit, ng bagong makapagtataguyod sa ating buhay dito sa balat ng lupa na magiging tigib ng kabanalan.  Limutin natin ang pagkakasala at harapin natin ang pagbabagong-buhay.  Lakasan natin ang ating loob at tibayan natin ang ating pananampalataya buhat ngayon at magpakailanman.  Siya Nawa.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2001
All rights reserved.