PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 006

SI JESUCRISTO AT ANG AMA AY IISA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Ang sumusunod ay hango mula sa isang pakikipagsesyon sa Espiritu Santo kung saan ay ipinaliwanag Niya kung ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1 ang kung papaano na ang Ama at si Jesus ay iisa.

            Si Jesus ay isang pangkaraniwan at ang Ama ang makapangyarihan.  Ganito pinaghihiwalay ng ibang relihiyon si Jesus na Anak at ang Ama ng Siyang may-anak kay Jesus.
            Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, si Jesus at ang Ama ay iisa.  Siya ang kasama simula pa nang una-una.  Sa pamamagitan ni Jesus ay nagawa ang mga bagay at walang anumang nagawa kung wala Siya.
            Ngayon, ganito ang isa Kong maipaliliwanag sa inyo tungkol diyan sapagkat si Jesus ang Salita.  At nagawa ang mga bagay sa pamamagitan Niya.  At walang anumang bagay na nagawa kung wala Siya.
            Kukuha tayo ng halimbawa sa parteng ito.  Si Lourdes ay isang guro sa isang paaralan.
            Lourdes, paanong sumusulat ang iyong iskuwela?  Ano ang sinasabi mo sa iyong iskuwela?
            Ganito mo pinagagawa ang iyong iskuwela.  ‘Get paper and pencil.  Kumuha kayo ng lapis at papel,’ sabi ng teacher.  Ano ang ginagawa ng iskuwela?
            “Nagsusulat po,” sagot ni Lourdes.
            No.  Wala pa.  Kumukuha ng lapis at papel.  At pagkakuha ba ng lapis at papel, Benigno, ng iskuwela ay inuumpisahan nang sumulat?  Hindi pa.  Papaano sila para mag-umpisa?  Naghihintay ng sasabihin ng maestra.
            Halimbawa, sabi ni Lourdes, ‘Isulat ninyo ito.  Isulat ninyo sa unahan ng inyong papel ang inyong pangalan.’  At isusulat ng iskuwela sa unahan ng kanyang papel ang kanyang buong pangalan.
            Bakit naisulat ng iskuwela ang buong pangalan?  Dahil sinabi ng guro na isulat.  Samakatwid, nagawa ang pangalan sa utos ni maestra at nagkaroon ng mga letra sa pamamagitan ng sinabi ng maestra.  Nagkaroon ng mga letra sa pamamagitan ng sinabi o ng salita ng maestra.
            Ngayon, maaari bang ang maestra at ang salita ay magkahiwalay, Benigno?
            “Hindi po,” sagot ni Benigno.
            Eh, papaano kung pipi yoong maestra?  Walang magagawa, ano?  Walang magagawa.  Walang sinalita ang maestra.
            Si Jesus ay ang Salita.  At ang nagsalita ay ang Ama.  Sa pasimula, si Jesus ay Salita.  At ang Salita ay sumasa-Diyos.  At ang Salita ay Diyos.  Nakukuha ba ninyo yoong sinasabi Ko?  Napakalinaw naman, eh.  Magsalita ka nga, Benigno?  Kausapin mo nga Ako, Benigno?
            “Yoon pong lahat ng sinasabi ninyo, Ama, ay nagmula sa Juan 1:1,” sabi ni Benigno.
            Saan nanggaling yoon?  Sino ang narinig ninyong tinig?
            “Si Benigno po.”
            Isulat ninyo ang kanyang salita, ‘Ang lahat ng sinasabi po ninyo, Ama, ay nagmula sa Juan 1:1.’  Saan nanggaling yoong salitang iyon?  Kay Benigno.  Puwede ba, Benigno, na magkahiwalay kayo ng inyong salita?  Ngayon, kapag isinulat Ko yoong ‘Ang lahat po, Ama, ng mga bagay na sinabi Ninyo ay nagmula sa Juan 1:1,’ isusulat Ko iyon.  At papaano nagawa iyon?  Dahil sinalita ni Benigno.  At alin ang nagawa?  Ang salita.  Ang salita.  Paanong puwedeng magkahiwalay si Jesus at ang Ama?  Alin diyan ang salita?  ‘Ang lahat ng mga bagay na sinabi po ninyo, Ama, ay nagmula sa Juan 1:1.’  Yoon ang salita, hindi ba?  At ang nagsalita ay si Benigno.
            Eh, katulad noon, sinabi ng Diyos, ‘Magkaroon ng langit at ng lupa.  Ano yoong Kanyang sinabi?  ‘Magkaroon ng langit at lupa.’  Yoon ang salita.  Samakatwid, si Jesus ay langit at lupa.  At sinabi ng Diyos, ‘Magkaroon ng Anak.’  At nagkaroon ng Anak sa pamamagitan ni Maria.  Kay Mariang sinapupunan pumasok ang Salita.  Doon nasulat sa sinapupunan ni Maria.  At lumabas ang Salita.  Sino yoong Salita na naman?  Si Jesus.  Si Jesus.  Si Jesus.  Sino yoong nagsasalita?  Si Jesus.  At alin ang nasalita?  Si Jesus  pa rin.  Kaya’t si Jesus at ang Ama ay hindi uubrang magkahiwalay.  Sapagkat Siya ang Word, ang Salita.  Naiintindihan ba ninyo iyan?  Eh hindi naman pipi ang Diyos eh.  Kung sana ay pipi ang Diyos at Kanyang isinenyas na magkaroon ng anak at nagkaanak, makapangyarihang Diyos na naganap ang bagay hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng senyas.  Eh, hindi eh.  Nagawa ang bagay dahil sa Salita.  At walang anumang mga bagay kung wala ang Salita.
            Samakatwid, si Jesus at ang Ama ay tunay na tunay na iisa.  Ang Salita ay nanggaling sa Ama at ang Salita ay naging bagay.
            Tulad ng magulang na hindi nakapaghugas ng pinggan ang anak, kung wala siyang salitang ‘Maghugas ka ng pinggan.’  Lamang, ang kaibahan ng magulang, kailangang mayroong umaktong anak sa salita niyang ‘Maghugas ka ng pinggan.’  At kung walang anak na aakto, eh, hindi mahuhugasan ang pinggan.  Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, nagsalita Siyang ‘Magkaroon ng langit at ng lupa.’  At nagkaroon.  Samakatwid ito’y bagay na nauutusan Niya ang lahat ng bagay.  Sinabi Niyang huminto ang ulan at ang hangin, at huminto ang ulan at ang hangin.  At sinabi Niyang magkaroon ng mga lumilipad na hayop sa papawirin at nagkaroon ng mga hayop na lumilipad sa papawirin na tinatawag ninyong kuliglig, paniki, ibon, at ang lahat ng bagay na lumilipad sa papawirin.  Nakuha ba ninyo?


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2003
All rights reserved.