PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 005

BINILING NA ISDA©

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

Mayroong isang bahayan, mag-asawa na mayroong anak na tatlo.  Tatlong anak mayroon ang mag-asawa.  Isang araw, sila ay nagluto ng kanilang panananghalian na mag-anak at ang kanilang iniulam ay isang malaking-malaking inihaw na bangos.  Sarap, ano?  At ang kanila namang sawsawan ay binabaw na sampalok na nilamasan ng bagoong at nilagyan ng sili.  Naku, napakasarap na pagkain yaon, ano?

 

Nang malapit na ang pananghalian, biglang may dumating na bisita ang mag-anak.  At pagkatapos, ang bangos na inihaw at saka ang kanilang pagkain ay inihain sa bisita.  Disiplinado ang mga bata.  Nagsipagtago sa silid ng kubo ang mga bata habang ang mga bisita ay pinakakain.  Pero nangakasilip sa dingding na kawayan na sinala at pinanonood ang mga kumakain.

 

Naubos ang kabiyak ng inihaw na bangos na nasa pinggan.  At ang ginawa ng mga bisita ay itinuwad ang tinik at ipinaibabaw na muli ang kabiyak na may laman.  At ang sabi ng mga bata, “Naku po ‘ika, Inang, biniling na po  Ang ibig sabihin ng mga bata, kung mauubos pa yaong pagkabiling, wala na silang makakain. 

 

At sinasabi Ko sa inyo, mga anak, ang masarap na pagkain ay hindi dapat sinasarili kundi ay dapat ibinabahagi iyan.  Maaatim ba ng ating sarili na tayo lamang ang magkamit ng kabusugan samantalang nagugutom ang ating nasa kapaligiran? 

 

Mangagsidalangin tayong mataman.  Tayo ay mabigyan ng ilaw na hindi na mahihingi o hindi na mahihiram.  Sapagkat malapit na at naghahari na sa ngayon, hindi malapit na kundi kapiling na ninyo ang labis na kadiliman.  Ang mga pagbibigay-aral na sukat ikaligaw ng mga tao sa katotohanan, ngayon ay kasalukuyang umiiral.  Marami na ang manliligaw (deceiver) na inyong kasalamuha.  Hindi yaong manliligaw (suitor).  Ano ba yaong manliligaw?  Sumagot si Benigno, “Manunuyo  No, hindi yaong manunuyo, Benigno.  Magliligaw.  Magliligaw.  Sabi ni Benigno, “Mag-aalis po sa landas  Mag-aalis sa landas na dapat tahakin ng bawat isa.  At  napakadami na ang taong sa ngayon ay naliligaw.  Napakaraming-maraming-marami.  Ang katotohanan, wala na sa ikasampung parte ng mga tao sa bansang Pilipinas lang.  Wala sa ikasampung parte ng tao sa bansang Pilipinas ang nasa matuwid na landas.  Samakatwid, kung ika-sampung parte ang nasa matuwid na landas, siyam na parte ang nasa sa ligaw na landas.  At ito ay buong katotohanan. 

 

Suriin natin ang bawat isang pamilya.  Pumapayag ba kayong Ako ay magsuri?  Pumapayag ba kayong magsuri Ako?  Wika ni Benigno, “Ama, iyon po naman ang nangyayari sa amin.  Lagi Ninyo kaming sinusuri  Alright, hindi na Ako magsusuri sapagkat pag Ako ay nagsuri, ang ‘ika nga’y, “Ang sakit ng kalingkingan ay damdamin ng buong katawan  Baka kung kayo ay magdamdam, kayo ang lumayo sa Akin at kayo ay hindi na muling magpakita.  Datapwat ang buong katotohanan, kung pag-isip-isipin lang natin, dapat sana Ako ngayon ay magsuri.  At kung Ako kasi ay magsuri, Ako ay magbibigay ng mga pangalan.  Kaya mabuti pa ay huwag na nating ipagpatuloy para wala Akong matalisod at wala Akong masaktan.

Sa bagay, may salita dito si Reneliniyindi sa Akin na nadidinig Ko mula’t mula sa kanyang kabataan, “Tabi-tabi anya bayakan, ang tamaan kong tao ay hindi ko kasalanan  Datapwat kayong mga tao ay lubhang maramdamin at ang inyong mga isipan ay totoong wala sa lugar.  Alright, sino ang nagagalit sa Akin sa sinabi Ko na ang isipan ng tao ay wala sa lugar.  Alright.  Gusto ba ninyong bigyan Ko kayo ng isang patotoo.

(Nagbigay ng isang halimbawa si Ama kung paanong ang isipan ng tao ay wala sa lugar.  Ito ay idadag na isang webpage sa ilalim ng “Mga pahayag ng Espiritu Santo”.)

File:  pahayag005.htm – Last updated:  2004 November 22

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.