PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO - 004

 

ANG HARI NG MGA HARI

Sinalin ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang Diyos ay dapat nating kilalaning hari at hindi lamang hari ang dapat nating ipagkakilala sa Kanya. Kung kinikilala natin ang Diyos na ating hari ay ating gagawin ang lahat ng mga bagay na Kanyang magugustuhan. Sapagkat tayo ay mayroong kawikaan, 'Ang utos ng hari ay hindi nababali.' Ang utos ng hari kung hindi natin tupdin, kung ating baliin, ang sumuway ay mayroong kalapat na parusa. Anong kalapat na parusa? Katapat na parusa. At ang itinatapat ng haring kaparusahan sa sumusuway sa kanyang mga utos ay kamatayan. At kung ang hari na pinahintulutan ng Diyos na taguriang isang hari ay may kapangyarihang magpapugot ng ulo sa sinumang sumusuway sa kanyang mga utos, ang haring sumusuway sa Diyos ay mayroon ding kaparusahang putlan ng ulo ng Diyos kung Kanyang nanaisin. Ang haring nag-uutos pumugot ng ulo sa isang sumuway ay mapaparusahan din ng pugot ng ulo kung siya ay susuway sa naglukluk sa kanya o nagbigay ng kapangyarihang tawagin siyang isang hari.

Ngunit kung tinutupad mo man ang utos ng inihalal ng Diyos na hari ay lalo mong dapat tupdin ang utos ng naglukluk sa isang hari. Sapagkat dapat natin Siyang kilalaning Hari ng mga hari. Sapagkat kung Siya ay nakapaglulukluk ng ibigin Niyang maging hari, gaano kaya kataas ang uri ng Kanyang pagkahari? Hindi nga kaya Siya yaong Hari ng mga hari? At kung Siya ay Hari ng mga hari, hindi kaya katampatang higit natin Siyang dapat sundin?

Datapwat kung kinikilala nating Siyang hari at hindi natin Siya sinusunod, mga anak, hindi pugot lang ng ulo ang ibibigay Niya sa ating parusa kung hindi pugot at muling kabit at muli pang pugot sapagkat parusang walang hanggan.

Kung ang Diyos ay ating nakikilala at dapat naman natin Siyang kilalanin, kilalanin natin Siya at gawin natin Siyang hari ng ating buong-buong pagkatao. Ang kung kinikilala natin Siyang hari ay ibigay natin sa Kanya ang buo nating paniniwala at pagtitiwala. Kailangan nating sundin ang Kanyang mga utos. Kailangan nating igalang ang Kanyang mga kapasyahan. Kailangan nating ibigay ang Kanyang maibigan.

Sapagkat kung papaano Niyang ibinigay sa atin ang Kanyang dugo at buhay, para sa ating ikaliligtas, sino tayo para sumuway sa Kanya at para magkait sa Kanya ng Kanyang banal na ninanasa sa ikaliligtas pa naman ng ating sariling kaluluwa. Samakatwid, sundin nating Siya nang walang pag-aalinlangan. Sundin natin Siya ng buo nating katapatan. Ibigay natin sa Kanya ang buo nating kaluluwa at (? hindi malinaw). Sapagkat sa katotohanang walang may-ari sa atin kung hindi tanging Siya lamang. Siya ang nagbigay-buhay. Siya ang lumikha ng lahat ng uri ng ating ikabubuhay. Siya ang sa atin ay lumikha. Siya ang naglilinis ng ating kaluluwa. Ang lahat ng mga bagay ay wala kung wala Siya. Maging tayo man ay wala din kung wala Siya. Samakatwid baga ay dapat nating mapag-alaman na tunay na Siya ang Hari ng mga hari at wala tayong ibang dapat kilalaning hari maliban sa ating Panginoong Diyos na sa atin ay lumikha at nagbigay-buhay dito sa lupa at Siya pa ring naghahandog ng buhay na walang hanggan sa kaluwalhatian ng mga langit doon sa Kanyang piling.

Ang isang nilikhang nagbigay alaala sa iyo--hindi mo siya nakikilala ay hindi ka magkaroon ng katahimikan. Pilit mong hinahanap siya at ninanasang makilala. Tama kaya iyan? At ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at nagbigay ng ikabubuhay at nagbibigay ng kabuhayan, na nagbuwis ng buhay at nagbubuo ng sariling dugo sa ating kaligtasan, hindi ba natin Siya ninanasang makapiling o makita ng personal?

At kung ang mga bagay na ito ay papasainyong puso, mga anak, mayroong kondisyon. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang sinasabi Niya sa atin ay Kanyang gagawin. Ang ipinangangako Niya sa atin na magiging atin ay Kanyang ibibigay. Sinungaling ba ang Diyos? At kung ang Diyos ay hindi sinungaling sa pagkakaalam natin, ang sabi Niya, 'Ang sinumang sumusunod sa Aking mga utos at nakikinig sa Aking mga aral ang Aking iniibig at ang iniibig Ko ay iniibig ng Aking mahal na Ama. At sa kanilang mga puso ay Aming itatayo ang Aming tahanan na paninirahanan ng habang panahon.'

At ang Kanya pang sinasabi, 'Paroroon Ako sa sinapupunan ng Aking mahal na Ama at kayo ay Aking ipaghahanda ng mga tahanan. At kung ito ay nakahanda, Ako ay magbabalik upang kayo ay kunin sapagkat ibig Kong kung saan Ako naroroon ay dumoon din kayo.'

Sa palagay ba ninyo, mga anak, ang pangakong ito ng ating Panginoon ay hindi Niya tutupdin? Tutupdin. Sapagkat alam Ko at alam ninyo na ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang lahat ng nasa Kanyang puso ay ang lahat ng buong katapatan at katotohanan at sinabi Niyang kung saan Siya naroroon ay ibig Niyang dumoon din tayo. At kung magkagayon, tayo ay Kanyang paninirahanin sa Kanyang piling. Saan Siya nagpunta para ipaghanda tayo ng ating magiging tahanan? Sa sinapupunan ng Kanyang Ama. Sa kaluwalhatian ng mga langit. Alalaon baga ay saan? Sapagkat Siya ay naroroon na ay ibig Niyang dumoon din tayo. Samakatwid baga, mga anak, tayo ay maninirahan sa piling ng ating Ama na nagbigay-buhay sa atin, at nagbigay ng kaligtasan at nagbigay ng kapangakuan at kinikilala natin Siyang hindi naman sinungaling.

Mga anak, ano ang inyong ginagawa kung kayo ay papunta sa inyong mga ama dito sa lupa? Hindi ba ipinaggagayak natin siya ng isang magandang ipasasalubong? Alalaon baga ay kaunting halagang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Kaunting pagkaing masarap na makapagbibigay sa kanyang kalooban ng kasiyahan. Sapagkat alam nating tayo ay paparoon sa piling ng ating ama, sa sinapupunan ng ating ama. Nakukuha ba ninyo ang sinasabi Ko? Saan tayo papunta? Sa sinapupunan ng Ama.

Bakit hindi pa tayo naghahanda ng ating pasalubong sa Kanya, mga anak? Hindi kaya katampatan na tayo ay maghanda na ng pasalubong sapagkat baka dumating na ang ating sundo. Sino ba ang ating sundo? Si Jesucristo. Si Jesucristo. Kung dumating na ang ating sundo upang tayo ay ipagsama sa sinapupunan ng ating mahal na Ama sa langit, eh kung hindi pa kayo naggagayak ng pasalubong, ano naman kaya ang pakunsuwelo nating maihaharap sa ating Ama? Ano?

Mga anak, isang magulang na nasa probinsiya na nagpaaral ng kanyang anak sa Maynila. Ang kanyang anak ay naglansiyaw lang at hindi naman nag-aral. Samakatwid, umuwi man sa kanyang magulang ay walang dalang diploma. Walang iuuwing sertipiko ng kanyang pinag-aralan. Hindi kaya ito itakwil ng kanyang mga magulang sa malaki at matinding sukal ng kalooban? Na halos magpawis siya ng dugo sa malaking pag-aararo, at ang gabi ay kanyang ginawang araw upang makapagtrabaho at matustusan ang pag-aaral ng kanyang anak? Datapwat hindi pala naman nag-aral at sa sarili ay naglansiyaw lamang. Hindi kaya ito itakwil ng kanyang amang nagpakasakit at nagpakahirap? Tanggapin kaya ang anak na ito sa muli niyang pagbabalik? Na ang ipinakamimithing ipamanang tulong sa kanyang anak ay hindi nakamit dahil sa malaking kapabayaan ng sarili niyang anak. At kung ito kaya ay itakwil ng amang nagsakit, masisisi kaya natin ang amang ito? Hindi natin siya mabibigyang-sisi sapagkat ang idinulot sa kanya ng kanyang anak ay walang hanggang pagkasiphayo. At ito ang ating Amang nasa langit.

Binigyan tayo ng buhay at binigyan tayo ng ikabubuhay at ang ipinahahanap Niya sa atin o ipinagagawa ay ang magpakalinis ng kaluluwa at kalooban, ang pagpapakabanal sa sarili at kung dumating kaya tayo na batbat ng pagkakasala ay masisi kaya natin ang ating Ama kung tayo ay Kanyang ibulid sa apoy ng impiyerno? Magkaroon nga kaya ng lakas ang inyong mga bibig upang ibuka na ang nilalaman ay pawang panunumbat? Hindi kaya ang ating Ama ang sa atin ay makapag-ukol nang walang hanggang panunumbat?

Binigyan Ko kayo ng buhay at binigyan Ko kayo ng ikabubuhay. Ibinigay Ko sa inyo ang kagandahan ng daigdig. Ipinadama Ko sa inyo ang init ng araw at ang patak ng ulan, ang ihip ng malamig na simoy ng hangin. Ang magagandang bunga ng halamang sukat makabusog sa inyong sariling katawan at ang mga bulaklak na sukat makapagbigay ng kaligayahan sa inyong mga mata. Ibinigay Ko sa inyo ang babaeng makaaaliw sa inyong kalooban at ibinigay Ko sa inyo ang lalaking makapag-uukol sa inyo nang walang hanggang pagmamahal. Ibiningay Ko sa inyo ang lupa na batbat o puno ng kasiyahan. At bukod sa roon, ang higit sa lahat ay ibinigay Ko sa inyo ang Aking bugtong na Anak. At hindi lamang ang Aking bugtong na Anak ang sa inyo ay Aking ibinigay kundi ang Kanyang dugo at buhay ay binuwis pa rin sa inyo sa ikahahango ninyo sa pagkakasala. Ano at kayo ay naririto at nagkalakas pang humarap sa Akin at iharap ang kaluluwang batbat ng karumhan at pagkakasala. Mangagsiyaon kayong mga kaluluwang banday na hindi nangatutong sumunod sa Akin. Hindi kayo karapat-dapat manirahan sa kaluwalhatian ng aking mga langit sapagkat kayo ay makapagbibigay karumihan at magsisilbing sukal. Mangagsiyao kayo at pumaroon sa apoy ng impiyerno sapagkat hindi Ko kayo kailangan.

Masisisi kaya natin ang ating Ama na nasa langit kung ganito ang ibigay sa ating upasala at kaparusahan sa ating gagawing pagsuway? Kaya tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, habang may oras pa, habang sa inyo ay ibinibigay pa ang oras na kayo ay nasa lupang ibabaw ay atin nang simulang talikdan ang kapait-paitang dagat ng pagkakasala at tayo ay maglublob o magbanlaw sa isang malinaw, kristal ang katulad sa linaw, na tubig ng batis ng buhay na inihahandog pa rin sa atin upang makapaglinis ng ating karumhan. Diyos pa rin na labis ang pagkahabag sa tao ang naghahandog sa ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa.

Huwag ninyong sayangin ang paanyayang ito sapagkat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo, ang pagkakasala ay makapagbubulid sa inyo sa impiyerno datapwat ang pagbabanlaw sa malinaw at matining na batis na ito ay makapag-aakyat sa inyo sa kaluwalhatian ng mga langit. Datapwat ang batis na ito ay hindi magtatagal sa inyong piling sapagkat ito ay maglalaho, sapagkat ibig ng Diyos na ang batis na ito ay inyong kusang hanapin. Datapwat sa halip na hinahanap ninyo ang batisang ito ay inyo pang iniiwasan, iniiwasan, nililihisan at ayaw man lamang isayad ang napakarumi ninyong paa. Ang kalinawan ng tubig ng batis na ito ay nag-aanyaya upang makapaglinis sa inyong buong katauhan.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Sermons] [Back to Top]

Aristeo Canlas Fernando 2001
All rights reserved.