MGA PAHAYAG NG ESPIRITU SANTO©
(MESSAGES OF THE HOLY SPIRIT)

ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Ang mga pahayag na nakalista rini ay mula sa pakikipagsesyon namin (plural) sa Espiritu Santo:

FILE

LOC

TIME

PAMAGAT O PAKSA

001

 

 

Panambitan ng Espiritu Santo para sa lahat

002

m01a

ser1 – 16:05-34:20

Sermon – 1983-06-05

003

r08b

 

Ang sawimpalad na inhinyero (50%)

004

 

 

Ang Hari ng mga hari

005

 

 

Biniling na isda

006

 

 

Si Jesucristo at ang Ama ay iisa

007

 

 

Pakikisama

008

 

 

Mga sinalita ni Jesucristo sa krus

009

 

 

Magpanday ng susi

010

 

 

Simbolo ng suka at apdo

011

 

 

Daan at gabay sa ating kaligtasan

012

 

 

Paglingap kay Birhen Maria

013

 

 

Mga tagubilin ni Jesucristo

014

d07b

 

Alin ang tamang relihiyon? (pah10)

015

 

 

Mga kasindak-sindak na mga pangyayari

016

 

 

Pag-ingatan ang kaluluwa

017

 

 

Ang makipot at matinik na daan

018

r01a

 

Ang kaguluhan sa Pilipinas (70% and d13a-pah2.mp3)

019

 

 

Maglaba sa malinis na batisan

020

 

 

Ang nahulog na binhi

021

 

 

Paghihiwalay ng mag-asawa

022

 

 

Kumakatok ang Diyos sa ating pinto

023

f24b

 

Ang Pasko ay pasimula ng lahat

024

 

 

Puno ng granada

025

 

 

Sino si Samuel Bilibet?

026

 

 

Pinuputol ang walang silbi

027

m44b

20:33-22:18

Pagbigti ng tao sa leeg ng Diyos

028

 

 

Buwan ng pagrorosaryo

029

 

 

Magsitupad tayo nang buong linis at buong kataimtiman

030

 

 

Mga tagubilin para sa December 5

031

u02b

 

Sino ang makapagpapatotoo? (pah1)

032

 

 

Ang panauhin sa ating puso

033

 

 

Tayo ay pantay-pantay at magkakapatid

034

 

 

Palawakin ang isipan

035

 

 

Ang pinagsama ng Diyos na hindi dapat paghiwalayin ng tao

036

 

 

Paliwanag tungkol sa Trinity

037

 

 

Ang manliligaw ng kaisipan

038

 

 

Ang tungkulin ni Aristeo

039

 

 

Nagpahuli-huli

040

 

 

Saan napupunta ang kaluluwa ng namatay?

041

 

 

Limbo at kawalan

042

 

 

Kumbida sa handaan

043

 

 

Saan napupunta ang kaluluwa ng may pananampalataya sa Diyos?

044

 

 

Ang sulait

045

 

 

Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan

046

 

 

Ligid na kayo ng komunista

047

e05a

30:03-43:40

Ang babaeng hindi pa mag-aasawa

048

 

 

Budhi at wangis

049

m44a

 

Diwa ng Pasko

050

k19b

12:00-26:52

Pagpaparinig ng tinig

051

k09b

18:54-20:48

Bakit kailangang mag-anak ang tao?

052

d14a

23:49-25:07

May masisira sa babae

053

k16a

0:11-12:22

Ang pagdakip at pagpapahirap kay Jesucristo

054

k18b

7:13-8:22

Tagilid ang lakad

055

k19a

40:52-41:22

Inuod habang buhay (also k19a, 44:14-45:56; k19b, 0:09-0:12

056

k19a

20:32-32:10

Ang sugarol na abogado

057

b08b

15:14-18:08

Walang Bibliya noon

058

b13a

9:11-12:29

Ang asin ng lupa

059

b13a

12:29-14:51

Diwa ng Pasko

060

 

 

Nagbubuo ng dugo at nagbuwis ng buhay

061

 

 

Singsing na Paracale

062

 

 

Maio Mait – dating tawag sa Pilipinas

063

 

 

Mahigpit na kaaway

064

g16a

34:06-38:54

Taga-ibang planeta

065

k16b

30:55-32:37

Ang tao ba ay namamatay?

066

k16b

34:57-36:57

Hentil

067

k18b

15:13-19:55

Tunay na lalaki

068

k19a

33:55-40:52

Ang kaluluwa at ang uod

069

b08a

33:16-37:42

Sinuntok at sinampal (same as b13a, 12:29-14:51?)

070

b16a

7:04-7:48

Bakit ayaw pahipo si Jesus?

071

b16a

29:54-33:39

Ang ugong

072

k18b

2:35-4:07

Naalis ang mga bisyo

073

s19b

17:50-32:37

Paliwanag tungkol sa Juan 17

074

a02a

2:36-4:40

Nakapag-aakay sa matuwid at sa ligaw

075

k15a

34:07-42:08

Si Juan Bautista ay nabuhay na magmuli

076

k13b

16:43-35:01

Bahagi ng pagka-Diyos

077

k13b

26:43-34:02

Binyag at kumpil

078

k13b

44:07-45:18

Palalayasin

079

k06b

32:52-35:30

Panalangin, orasyon, obligasyon, debosyon

080

k15b

8:53-10:48

Ang nakipaglibing kay Jesus

081

k15b

10:48-13:32

Apat ang pako kay Jesus

082

k15b

13:32-15:16

Ang lumutang na pako

083

k15b

15:16-18:19

Ang nahukay sa Jerusalem

084

k15b

18:19-20:19

Ang krus at ang Araw ng Paghuhukom

085

h06a

0:01-5:05

Pakikipag-usap kay Angelina Imden noong 1992

086

m01b

28:00-32:14

Pagsampalatayang-pilit (same as m03b, 3:18-7:44?)

087

m01b

32:14-36:46

Little learning is dangerous (same as m03b, 7:44-12:22?)

088

m01b

36:46-38:01

Pagpili ng buti at sama (same as m03b, 12:22-13:36?)

089

r01a

38:51-44:01

Gulo sa Pilipinas

090

k19a

16:46-20:31

Kumakain ng sariling dugo

091

n04b

11:21-13:57

Ang pagbibinyag

092

j01b

0:02-3:43

Isa lamang ang asawa

093

j01b

12:43-21:51

Ang pagbebelo

094

u05a

1:51-6:38

Meding (kanta at interpretasyon)

095

u05a

16:15-20:12

Sa Tuwing Hatinggabi (kanta at interpretasyon)

096

u05a

32:16-35:03

Bunso’y Matulog Na (kanta at interpretasyon)

097

u05b

0:28-3:525

Sa Landas ng Buhay (kanta)

098

u05b

4:12-5:03

Ama Namin, kami ay dinggin (kanta)

099

u05b

6:38-7:58

O Birhen Maria (kanta)

100

u05b

10:26-11:45

O Ina Ko (kanta)

101

u07a

0:43-9:09

Santo Olyo

102

m43a

85%

Ang Purgatoryo

103

f23b

50%

Ang birthday

104

m43a

Start

Saan napupunta ang kaluluwa ng isang tao pagkamatay?

105

m43a

 

Ang Limbo

106

m43a

 

Ang salit-salin o inianak na muli

107

m43a

 

Sino ang makapaglalapit sa atin sa Diyos?

108

m43a

 

Hindi na makahihingi ng kapatawaran

109

m43a

 

Ang mga nasa Langit

110

m43a

 

Ang mga nasa Impiyerno

111

 

 

Bakit naghihirap ang bayan?

112

 

 

Ang pag-okupa ng mga Intsik sa Pilipinas

113

 

 

Mensahe ni Ama para sa buong mundo

114

 

 

Ang ilalabas sa mundo

115

 

 

Ang tomboy at ang bakla

116

 

 

Maging ganap ka, Aristeo

117

 

 

Pagkakaiba ng buhay at patay

118

 

 

Paano makikilala ang true God?

119

 

 

Si Ka Apaz tungkol sa pagkamatay ng tao

120

 

 

Wala kayong dalang imahen

121

 

 

Ang kulog at ang kidlat

122

 

 

Ako nga ang Siyang Ako

123

 

 

35 taon sa Grade I

124

 

 

Ang mapurol na itak

125

 

 

Tama bang Ako ay mamahinga?

126

 

 

Taimtim na pagdarasal

127

 

 

Ano pa ang Aking dinanas?

128

 

 

Langis ng kaliwanagan

129

 

 

Pangkalangitang-yaman

130

 

 

One minus one equals two

131

 

 

Ang kabataan ngayon

132

 

 

Ang magka-live-in

133

 

 

Maging madaldal

134

 

 

Plural, ang pakikipag-session

135

 

 

Pagpaparamdam ni Ama

136

 

 

Maraming salamat at nakausap ko po Kayo

137

 

 

Since I don’t have you

138

 

 

Merry Christmas

139

 

 

Pinagbabawal na kainin

140

 

 

Pagkain ng dugo

141

 

 

Hindi pagkain ng baboy ng mga Muslim

142

 

 

Malayo pa?

143

 

 

Mayaman ang Pilipinas

144

 

 

Pamangkin – tunay na anak

145

 

 

Matimbang ang tubig kaysa dugo

146

 

 

Magkakapatid sa pananampalataya

147

 

 

Ang lupa ay paminsan-minsang nagkakasukal

148

 

 

Si Maria Magdalena ay hindi prostitute

149

 

 

 

150

 

 

 

 

File Name:
Website Address:

C:\...\pahayag.htm

http://aristean.org/pahayag.htm

First uploaded:
Last updated:

2001-02-12
2014-08-12


Revision: 14

Copyright © 2001-2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.