MISA 018

PAGKUKUMPISAL – 3©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Sa panahon ng aking kamusmusan hanggang sa aking taglay na gulang ngayon, nagawa na ba ng aking sariling tumapak sa balikat o ulo ng aking kapwa upang ako ay lubos na mapataas?  O alalaon baga’y ginamit ko ang kanilang pangalan sa kanilang ikapapahamak at aking ikaliligtas? 

                              Ginamit ba ang ko ..., ginamit ko ba ang aking bibig upang magsalita ng mahayap ukol sa aking kapwa, aking kamag-anak, magulang, kapatid o sinuman? 

                              Ginamit ko ba ang aking mga matang ipinagkaloob sa akin ng Diyos upang ipag-aksaya ng panahon at oras na itingin sa mahahalay na bagay? 

                              Ginamit ko ba ang aking isipan upang ipag-isip ng mga mahahalay na bagay o ng mga  ikasisira ng aking kapwa ukol sa babanggitin ng aking bibig na magiging kasiraan ng sinuman?

Lahat:  Kung ito’y akin nang nagawa, taos ko nang pinagsisisihan sapagkat talastas ko na ako ay magkakasala sa Diyos.

Ama:  Sa panahon ng aking kabataan hanggang sa taglay kong gulang sa mga pagkakataong ito, ginamit ko ba ang aking mga kamay upang ipaalam ang aking malaking pagdaramdam at kagalitan sa aking magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan at sinuman? 

                              Ginamit ko ba ang isipan upang ipag-isip ng mga bagay na makasasama para sa aking kapwa? 

                              Ginamit ko ba ang aking mga mata at ang aking bibig ukol sa pagsasalita ng mga bagay at pagtingin sa mga bagay na ikasisira ng aking sarili at kapwa? 

                              Gumamit ba ako ng tuntungan, gumamit ba ako ng tuntungang-tao na aking kapwa upang ako ay makakamit ng bagay na ipagkakapuri ng aking sarili bagaman alam kong hindi ako karapat-dapat sa gayong mga bagay? 

                              Nagdamdam ba ako at naghinanakit ang aking puso dahil sa mga bagay na ginawa sa akin ng aking kapwa bagaman alam ko na hindi niya nalalaman ang aking pagdaramdam? 

                              Nagsinungaling ba ako sa aking mga magulang, kapatid, kaibigan, kamag-anak at sinuman? 

                              Ginamit ko bang sangkalan ang pangalan ng Diyos sa ikapapanulos ng paniniwala sa aking kasinungalingan ang sinuman o maging sa katotohanan man?

Lahat:  Kung ito ay akin nang nagawa, taos kong nang pinagsisisihan sapagkat ngayo’y talastas ko na ipinagkakasala ko sa Diyos.

Ama:  Ginawa ba ng aking sarili, ginawa ba ng aking sarili ang paninira kayninuman? 

                              Ginawa ba ng aking sarili na magnasa ng mga bagay na hindi sa akin?

                              Pinag-isipan ko ba ng masama ang aking kapwa ukol sa aking ikaliligayang pansarili?

                              Ginawaan ko ba ng hindi wasto ang aking magulang upang ako ay mataas kahit kanilang ikasisira?

                              Nagkaroon na ba ako ng pagkakataong magmalaki sa aking magulang na siya pinagkakautangan ng buhay?

                              Nagdalang hinanakit ba ako sa aking mga kaibigan o kapwa-tao na sa akin ay nagkasala?  

                              Ako kaya ay ... mayroon kaya akong hindi pinatawad na nagkasala sa akin?

Lahat:  Kung ito’y akin nang nagawa, ngayo’y taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito’y talastas ko na ipinagkakasala ko sa Diyos.

Ama:  Nagkulang ba ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa mga bagay na hindi Niya agad naibigay sa aking panalangin?

                              Ginamit ko bang panumpa ang Kanyang pangalan?

                              Ginawa ko ba ang kusang pagkulan Siya dahil sa pag-aakala ko o pagbibintang sa Kanya na hindi Niya ako dinidinig?

                              Kailan nagkaroon ng pag-aalinlangan ang aking puso sa Diyos? 

                              At kung ito’y naganap na sa aking buhay, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay ipinagkakasala ko sa Diyos.

Lahat:  At kung ito’y naganap na sa aking buhay, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay ipinagkakasala ko sa Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa018.htm

http://aristean.org/misa018.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09 2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.