MISA 017

PAGKUKUMPISAL – 2©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Sa panahon ng aking kamusmusan,

Mga tagapakinig:  Sa panahon ng aking kamusmusan,

Ama:  Teka muna.  Sa panahon ng aking kamusmusan, inisip ba ng aking sarili na sa aking pagtanda o paglaki ay makaungos sa aking kapwa?  Sa panahon ng aking kamusmusan, inisip ba ng aking sarili na ako ay magkaroon ng pagkakataong makalabag sa nasa at pita ng aking mga magulang?  Lumabag ba ako sa kanilang mga sinasabi?  Nilabag ko ba ang kanilang mga kautusan sa kabila nang natatalastas kong ito ay makagagaling sa aking sarili?  All right. 

                              (Inuulit ng mga tagapakinig ang sumusunod)  Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat talastas ko na ito’y nakapagkakasala sa Diyos.             

Mga tagapakinig:  Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat talastas ko na ito’y nakapagkakasala sa Diyos.

Ama:  Sa panahon ng aking kabataan, ginamit ba ng aking, ginamit ko ba ang aking mga paa upang maipadama ko sa aking nangakatatandang kapatid, ina at ama, upang maipadama ko ang aking kagalitan?  Alalaon baga’y nagdarabog, ito ba ay akin nang ginawa o ito ba’y aking nagawa sa panahon ng aking kamusmusan?  Sa panahon ng aking kamusmusan hanggang sa aking pagdating sa ganitong gulang, ginamit ko ba ang aking mga kamay upang ..., upang matupad ang nasa ng aking sarili ukol sa pag-iimbot ng mga bagay na natatalastas kong hindi sa akin?

                              (Inuulit ng mga tagapakinig ang sumusunod)  Kung ito’y akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito’y talastas ko na ipinagkakasala ko sa Diyos.

Mga tagapakinig:  Kung ito’y akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito’y talastas ko na ipinagkakasala ko sa Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa017.htm

http://aristean.org/misa017.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09 2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.