MISA 016

PAGKUKUMPISAL - 1

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Magdarasal tayo. O Ama ko, na isang dakilang Ama, na lubos na makapangyarihan na magpatawad ng sangkatauhan sa mga oras na ito, kami ay nagkukumpisal ng aming mga sala.

Nang panahon bang una-una, nang aking lubos na kamusmusan, nakagawa ba ako ng bagay na hindi nagustuhan ng aking mga magulang, na sinagot ko nang makasasakit?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan na iyon ay pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Nagawa ba ng aking sarili sa lubos kong kamusmusan, na inuutusan ako ng aking magulang ay aking nasuway?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Sa tanang aking kamusmusan, akin na bang nagawa na dumapot ako ng bagay na hindi sa akin na ikinagalit ng aking kapwa-bata na akin ding ikinagalit?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Kumuha na ba ako ng mga bagay na hindi sa akin o pag-aari man ng aking mga magulang nang walang pamamaalam?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Pangmalaki na ito ha?

Ginawa ko na ba nang minsan na dumating ang araw na ipinapangilin ng Panginoon na ako ay nagtamad-tamaran at di ko ginawa?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Ginawa ko na bang minsan sa aking paglaki na ako ay nakipagsalo sa hindi ko asawa?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama: Ginawa ko na ba sa aking mga magulang at tanang kamag-anakan na sila ay dabugan ko nang wala silang kamalay-malay na hindi ko nagustuhan ang kanilang mabuting iniuutos?

Mga tao: Kung ito ay akin nang nagawa, ngayon ay taos ko nang pinagsisisihan sapagkat ito ay talastas ko na pinagkakasala ko sa Diyos.

Ama and repeated by the people: O dakilang Ama ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, ipinagtatagubilin mula ngayon ng aking puso na hindi ko na gagawin ang lahat ng pagkakasala na ikinalulungkot ng Iyong puso. Tulungan Mo ako, Ama ko. Tulungan Mo ako. Tulungan Mo ako na huwag nang magkasala sa Iyo ngayon at magpakailanman. Huwag Mo akong pababayaan. Tulungan Mo ako sa lahat ng sandali na huwag nang magkasala sa aking magulang, sa aking kamag-anak, sa aking mga kaibigan at kaynino mang mga tao.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa016.htm

http://aristean.org/misa016.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.