MISA 014

OFFERTORY AND COMMUNION
Misa – Part 3 of 4©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, hinihingi Ko sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan, na mangyaring Aking tunay na katawan ang tinapay na nariritong nakahain sa Huling Hapunan na Ikaw rin ang may nasa at may pita na sang-ayon sa Iyong kalooban.  Kaya’t ipinagsusumamo Ko sa Iyo na gawin Mo ngang tunay na Aking katawan ang tinapay na ito upang mapawi ang gutom ng kanilang kaluluwa’t huwag nang magutom dito sa lupa hanggang sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit ngayon at magpakailanman.

Lahat:  Salamat sa Diyos.

Ama:  Gayundin, O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, hinihingi Ko sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan, na maging Aking tunay na dugo ang alak na nariritong nakahain sa hapag-kainan ng Huling Hapunan na Ikaw rin ang may nasa at may pita upang sa mga araw at oras na ito ay aming gampanan ng buong puso at buong kalinisan sa piling ng Aking mga pinili at hinirang na mga alagad upang sa Iyo’y makapaglingkod dito sa lupa ngayon at magpakailanman.

                              O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, hinihingi Ko na maging tunay na Aking dugo itong alak na nakahain sa hapag-kainan ng Huling Hapunan, na Ikaw rin ang may nasa at may pita ng Iyong kalooban na gawin Mong Aking tunay na dugo na makapawi ng uhaw ng kanilang mga kaluluwa at huwag nang dalawin ng uhaw ngayon at magpakailanman at maging karapat-dapat sila doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit ngayon at magpakailanman.

Lahat:  Salamat sa Diyos.

Ama:  Ang sinumang kumain ng Aking katawan at uminom ng Aking dugo ay pagkakalooban ng Aking Dakilang Ama ng Sangkalangitan at Sangkalupaan ng biyayang buhay na walang hanggan.

Lahat:  Salamat sa Diyos.

Ama:  Pakabanalin ang iyong kaluluwa ng katawan ni Jesucristo.

Mga tagapakinig:  Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran sa aking mga sala.

Ama:  (?) mo iyan ha?

Marcial Aguila:  Opo.

Ama:  Bibigyan natin ng pagkakataon ang mga may gustong umuwi at Ako ay ayoko nang Ako ay tinatalikuran habang Ako’y naririto.  Bibigyan Ko kayo ng limang minuto para umpisahan natin ang pagbubuklod.  Naintindihan ba ninyo?

Mga tagapakinig:  Opo.

Ama:  All right.  Habang Ako ay aalis para yaong gustong tumakas eh makatakas eh isubo ninyo iyan (ang ostiya). 

                              Kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso ngayon at magpakailanman, sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Suma-Ama kayo buhat sa Akin mula sa Ama, madama nawa ng inyong mga puso ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo.  Madama nawa ng inyong mga kaluluwa ang biyayang kapayapaan, sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa014.htm

http://aristean.org/misa014.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09 2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.