MISA 013

MGA PANALANGIN SA AMA
Misa – Part 2 of 4©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, ipinagsusumamo Ko sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan, na mangyaring iligtas Mo ang lahat ng Aking mga pili at hirang na mga alagad na pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, yamang sila ay ipinagkaloob Mo sa Akin at mangainilagag sa Aking mga palad upang sila’y mangapangalagaan, ipinagsusumamo Ko sa iyo na pangalagaan Mo din sila sapagkat sila’y ibabalik Ko sa Iyo nang walang labis at wala ring kulang maliban sa tunay na anak ng kapahamakan.

                              Sapagkat sila’y ipinagkaloob mo sa Aking mga palad, sa Aking pangangalaga, sila’y Aking mangainalagaan.  Sapagkat ninanasa Kong kung paano tayo’y iisa, gayon din sila magkaisa-isa ngayon at magpakailanman.

                              Hinihingi Ko sa Iyo, o Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, na sa pamamagitan ng Iyong mahal na kapangyarihan na siya Kong pinangangayupapaan ay hinihingi Ko sa Iyo na maging ganap ang kanilang mga puso sa pananampalataya at mapuspos ng tibay ang kanilang mga kalooban sa mga dumarating na mahihigpit na pagsubok at mga kaguluhan dito sa lupang ibabaw.  Gawin mo, O Aking Ama, na sila’y tunay na nagkakaisa at hindi lumilimot sa Iyo ngayon at magpakailanman.

                              Sa pamamagitan Mo’y magaganap na lahat ang mga bagay na ito.  Inilagak Mo sila sa Aking mga kamay.  At sila ay Aking pinangalagaan at isa man sa kanila ay walang napahamak kundi ang tunay na anak ng kapamahakan.  Gawin Mo silang iisa na para natin na iisa upang sa gayo’y magkabigkis-bigkis at makapiling Ko sila sapagkat sila’y Aking iniibig ng isang pag-ibig na walang kapantay.

                              Hinihingi Ko sa Iyo, O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, na kung papaano Mo ..., na kung papaano Mo ninasa na sila, na Ikaw ay Aking ipakilala sa kanila at Ikaw ay kanila namang tinanggap ay gayundin hinihingi Ko na luwalhatiin Mo ang Iyong Anak upang sa pamamagitan Mo ay tanggapin din nila na maging kanilang kaisa dito sa balat ng lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit ngayon ay magpakailanman.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  O Dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, hinihingi Ko sa Iyo na kung mangyayari lamang na ang nalalapit na oras ng Aking pagkamatay, mangyaring maliban sapagkat tunay na ninanasa ng Aking sarili na maging kapiling Ko pa sila kahit sa isang maigsi na oras o kapanahunan upang ang lahat ng mga bagay ay kanilang matalastas bago Ako tuluyang yumaon sa kanilang mga piling na natatalastas Kong nanga sa karupukan.

                              Ipinagsusumamo ko sa Iyo datapwat kung ito ay hindi nasa at pita ng Iyong kalooban, sino Ako na sa Iyo ay susuway at Akin lubos din at buong pusong tatanggapin ang iniuukol Mong kamatayan.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa013.htm

http://aristean.org/misa013.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09 2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.