MISA 012

MGA TAGUBILIN NI JESUCRISTO
Misa – Part 1 of 4©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  O pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sinasabi Ko sa inyo sa mga pagkakataong ito o sa mga sandaling ito na lalayo na Ako sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Datapwat huwag magulumihanan ang inyong mga puso sa Aking paglisan sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan sapagkat tunay na sinasabi Ko sa inyong Ako ay hindi lalayo sa inyo habang ang mundo ay mundo ngayon at magpakailanman.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sa Aking paglayo sa kalahatan sa inyo ngayon upang makipiling sa kalahatan, sinasabi Ko sa inyo na lubos Kong iniibig ang sangkatauhan ng isang pag-ibig na walang hanggan. 

                              Sa Aking buhay ay Aking iniwala ang kalangitan upang kayo ay mangailigtas sa mga pagkakasala dito sa balat ng lupa.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, sa inyo ay Aking ipinagtatagubilin ang tunay na kayo ay magkabigkis-bigkis at magkaisa-isa.  Kung Ako ay wala na sa inyong mga piling at kapiling na ng kalahatan, sinasabi Ko inyo, mangagsipagmahalan kayong parang iisa.  Huwag magkahiwa-hiwalay ang inyong mga puso at damdamin.  Ang damdamin ng bawat isa sa inyo ay maging damdamin ninyong lahat.  Sa sakit at karamdaman, sa madlang dusa at kapighatia’y magsama-sama kayo at huwag maghihiwa-hiwalay.  Mag-ibigan kayong parang tunay na iisa lamang.

                              Sinasabi Ko sa inyo sa paglayo Ko sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan, mangagsiakay kayo at mangagsisama sa sanlibutan.  Hanguin ninyo sila at hugutin ang mga sanlibutan dito sa daigdigan upang sa gayo’y lubos nilang makilala ang Panginoong Diyos na sa inyo ay nagbigay-buhay.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Sa paraan ng kanilang mga paglakad, kayo ay mangagsilakad at sa paraan ng kanilang mga pagtugtog, kayo ay mangagsisayaw.  Huwag kayong mangagsisilayo sa kanilang mga hakbang at sa paraan ng kanilang paghakbang, kayo ay mangagsihakbang.  Datapwat tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyong huwag kayong titinag o aalis man lang sa inyong mga kinatatayuan sapagkat Ako sa inyo ay hindi magpapabaya habang ang mundo ay mundo dito sa balat ng lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga Langit ng Aking mahal na Ama.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Tunay na tunay na sinasabi Ko inyo na sa pamamaraan ng kanilang mga pag-ayop sa Akin at mga pag-alimura, kayo ay mangaaayupin at kayo ay mangaaalimurahin.  Sa paraan ng kanilang mga pag-uroy at pagkutya sa Akin, kayo ay mangauuruyin at kayo ay mangakukutyain.  Datapwat huwag magulumihanan ang inyong mga puso sa pag-aaral o pagsasalin sa kanila ng mga salita ng Diyos na sa inyo ay Aking mangaibinigay sa ikaliligtas ng inyong kaluluwa sa apoy ng Impiyerno, gayon din ninyo nasain ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa sapagkat ang sangkatauhan ay lubos Kong iniibig nang walang kapantay.  Sumainyo ang Panginoon. 

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Huwag magulumihanan ang inyong mga puso.  Kung dumating ang mga pagkakataong kayo ay kanilang mangauuruyin at mangakukutyain sapagkat ito ay inyong talastas na Ako muna bago kayo.  At sa mga pagkakataong ito’y sinasabi Ko sa inyo na kung Ako ay wala na sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahata’y ipinagtatagubilin Ko sa inyo ang Aking ina na inyo ring ina na si Maria.  Sa Aking buhay ay Aking pinili at hinirang ang dalawang babae na sa kalangita’y Aking daratnan at ang isa ay Aking iiwan dito sa kalupaan upang inyong maging karamay at sanggunian sa lahat ng mga kapighatian at sakit na inyong makakamtan dito sa lupa ngayon at magpakailanman.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tagapakinig:  Salamat po sa pagiging dapat.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa012.htm

http://aristean.org/misa012.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09 2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.