MISA 011

PAGKOKOMUNYON©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Pagbagsak ng katawang-lupa ni Ka Apaz)

Ka Apaz:  Tapos na?

Roman Enriquez:  Magsusubo (cannot understand). 

Ka Apaz:  Ha?

Roman:  Magsusubo ho.

Ka Apaz:  Magsusubo kayo?

Anita Perez:  Oho.

Roman:  Sabi, magsubo raw.

Ka Apaz:  Eh di ako’y pasusubo.  Lugi na ako.

(Napatawa si Roman at si Ka Apaz.  Sinubuan ni Roman si Ka Apaz ng ostiya.)

Anita (tagasagot):  Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran ng aking mga sala.

(Sinubuan ang ikalawa)

Anita:  Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran ng aking mga sala.

(Sinubuan ang ikatlo)

Anita:  Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran ng aking mga sala.

(Sinubuan ang ikaapat)

Anita:  Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ang kapatawaran ng aking mga sala. 

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa011.htm

http://aristean.org/misa011.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.