MISA 010

OFFERTORY©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  O dakilang Ama ng sangkalangitan at sangkalupaan, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan ay mangyaring ipagkaloob Mo na maging tunay na Aking katawan ang tinapay na nariritong nakahain sa hapag-kainan na Ikaw ang may nasa o may pita na ngayon ay aming isakatuparan sa ikaliligtas o ikapapawi ng gutom ng kanilang kaluluwa.

Mga tao:  Salamat sa Diyos.

Ama:  O dakilang Ama Ko ng sangkalangitan at sangkalupaan, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan ay mangyaring ipagkaloob Mong gawing maging Aking tunay na dugo ang alak  na nariritong nakahain sa hapag-kainan na Ikaw ang may nasa o may pita upang sa oras na ito ay aming isakatuparan sa ikapapawi ng uhaw ng kanilang kaluluwa.

Mga tao:  Salamat sa Diyos.

Ama:  Ang kumain ng Aking katawan at uminom ng Aking dugo ay may buhay na walang hanggan at sa kanilang mga kaluluwa’t puso ay ipagkakaloob ng Aking dakilang Amang nasa Langit ang kaluwalhatian at kapatawaran sa mga pagkakasala.

Mga tao:  Salamat sa Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa010.htm

http://aristean.org/misa010.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.