MISA 005

OFFERING OF BODY AND BLOOD OF JESUS
(Part 4 of 4)

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: O dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, ipinagsusumamo Ko sa Iyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan na gawin Mo ngang tunay na katawan Ko ang tinapay na nariritong nakahain sa hapag-kainan ng huling paghahapunan, na Ikaw rin ang may nasa at may pita upang ito ay gampanan Ko at ng Aking mga alagad sa mga sandaling ito. Gawin Mo ngang tunay na Aking katawan ang tinapay na ito upang tuluyang makapawi ng gutom ng kanilang kaluluwa at mangyaring ikabusog ng habang panahon. Inaasahan Ko na di Mo bibiguin at ipagkakaloob Mo sa kanila ang kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng tinapay na ito na pangyayarihin Mong maging Aking tunay na katawan. Salamat sa Diyos.

Mga tao: Salamat sa Diyos.

Ama: Gayundin, O dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, ipinagsusumamo Ko sa iyo na gawin Mong ngang tunay na Aking dugo ang alak na ito na nakahain sa hapag-kainan ng huling hapunan, na Ikaw rin ang may nasa at may pita upang Aking gampanan at ng Aking mga alagad sa mga sandaling ito na gawin Mo ngang tunay Kong dugo na siyang nabubo sa sangkalupaan sa ikatutubos ng pagkakasala ng sangkatauhan. Gawin Mo na ngang tunay Kong dugo itong alak na ito upang lubusang makapawi ng uhaw ng kanilang kaluluwa na kailan may di na sapitan pa ng muling pagkauhaw. Gayundin, gawin Mong ihugas sa kanilang mga pusong batbat ng pagkakasala upang ito ay lubusang luminis at maging lubusang karapat-dapat sa Iyo. O dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan, lubos ang Aking pasasalamat at pagtitiwalang Iyong tutupdin ang mga bagay na Aking hinihingi sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit. Salamat sa Diyos.

Mga tao: Salamat sa Diyos.

Ama: Ang sinumang kumain ng Aking katawan at uminom ng Aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At gagantimpalaan ng Aking mahal na Amang nasa Langit ng biyayang kapatawaran sa mga sala na kanila at inyong gagampanan dito sa lupang ibabaw. Inumin ninyo, o kainin ninyo ito at ito ang Aking katawan na siyang ihahain sa sangkatauhan. Inumin ninyo ito at ito ang Aking dugo na mabububo sa sangkalupaan. Salamat sa Diyos.

Mga tao: Salamat sa Diyos.

Ama: Corpus Christi. Pakabanalin nawa ang iyong kaluluwa ng katawan ni Jesucristo ngayon at magpakailanman.

Mga tao: Tinatanggap ko ang pagkain ng kaluluwa kasama ang kapatawaran sa aking mga sala.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa005.htm

http://aristean.org/misa005.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.