MISA 004

ANG KALIGTASAN NG SANGKATAUHAN
(Part 3 of 4)

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Mangagsidalangin kayo sa inyo-inyong mga sarili ng mga bagay na inyong ninanasa. Pagkatapos, ihingi ng kapatawaran sa Diyos ang inyong mga sala. Ang sangkalangitan at sangkalupaan, tunay na ipinagsusumamo ng Aking puso sa Iyo na mangyaring pagindapatin na mangaligtas sa tunay na pagkakasala ang tanang Aking mga alagad na Ikaw din ang nagnasa at pumita na sila ay Aking mangakapiling.

Iniibig Ko ang sangkatauhan ng walang hanggang pag-ibig at ipinagsusumamo Ko rin sa Iyo ay mangyayaring pagindapatin Mong mangaligtas silang lahat sa mga pagkakasala sa mangyayari Kong pagkamatay, sa mangyayaring pagbubo ng Aking dugo sa sangkalupaan, ay mangyaring silang lahat ay magkamit ng biyayang kapatawaran.

Datapwat kung ang mga bagay na sa Iyo ay Aking hinihingi ay di nasa ng Iyong puso at kalooban, sino Ako, O dakilang Ama Ko ng Sangkalangitan at Sankalupaan, na sa Iyo ay susuway. Naririto ang Aking buhay. Naririto ang buo Kong pagkatao na Ikaw ang may nasang makisalamuha dito sa lupang ibabaw ukol sa ikaliligtas ng sangkatauhan sa mga pagkakasalang naganap. Narito ang Aking pusong sa Iyo ay Aking inihahain at malubos Kong tatanggapin ang kamatayang Iyong inihahatol sa ikatutubos ng sangkatauhan sa mga pagkakasala.

Salamat sa Iyo na walang hanggang pasasalamat, O dakilang Ama ko ng Sangkalangitan at Sangkalupaan. Bagamat di Mo ipinagkaloob ang Aking hinihingi sa Iyo na lubusan Mong iligtas ang sangkatauhan sa mga pagkakasala, hiningi Ko rin, ninanasa na ihain sa Iyo ang Aking buhay, ang Aking katawang ito ukol sa ikapagliligtas ng mga kaluluwa ng sangkatauhan sa mga pagkakasala. Salamat sa Diyos.

Mga tao: Salamat sa Diyos.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa004.htm

http://aristean.org/misa004.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.