MISA 003

AKO MUNA BAGO KAYO
(Part 2 of 4)©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, ibig(?) ng Aking sarili ang lagi nang ipahayag sa inyo habang Ako ay kapiling ninyo dito sa lupang ibabaw na inyong ikalat ang Aking ebanghelyo sa mga sanlibutan. 

                              Mangagsisalamuha kayo sa sanlibutan at kayo ay magsihakbang sa paraan ng kanilang mga hakbang at magsisayaw sa paraan ng kanilang mga pagtugtog.  Lumakad kayo sa paraan ng kanilang mga paglakad.  Ibigay sa kanila ang kaukulang nauukol para sa kanila.  Datapwat tunay na sinasabi Ko sa inyo, manatili kayo sa inyong kinatatayuan. 

                              Tunay na sinasabi Ko ito sa inyo upang kayo ay hindi mangagulumihanan kung Ako ay wala na sa inyong mga piling.  Ang mga bagay na Aking makikita ninyong malalasap ang katawang ito upang ihandog sa sangkatauhan at itubos sa kanyang mga pagkakasala ang mga bagay na inyong makakamit sa inyong mga buhay kung wala na Ako sa inyong piling. 

                              Sa paraan ng kanilang mga pag-ayop sa Akin, kayo ay mangaaayupin at sa paraan ng kanilang pag-aglahi sa Akin, kayo ay mangaaaglahiin.  Sa paraan ng kanilang mga pag-alimura at pagtudyo, kayo ay aalimurahin at mangatutudyuhin. 

                              Anupa at ang lahat ng hirap na Aking tiniis ay mangyayaring inyong kamtin dito sa balat ng lupa kung Ako ay wala na sa inyong piling.  Datapwat huwag magulumihanan ng lubusan ang inyong mga puso.  Mangagsipagtiis kayong tulad nang gagawin Kong pagtitiis sapagkat ito ay inyong talastas na Ako muna bago kayo. 

                              Nasa ng Aking sarili na inyong taluntunin ang landas na Aking paglalandasan upang tayo ay muling magkatipun-tipon o magkasama-sama doon sa kaluwalhatian ng Aking mahal na Ama.  Sa kaluwahatian ng Aking mahal na Ama ay lubhang marami ang tahanan kayat Ako’y paroroon upang kayo’y mangaipaghanda ng mga dakong kalalagyan.  At kung ito ay nakahanda na, Ako ay muling magbabalik sa inyong mga piling upang kayo ay kunin.  Sapagkat ibig Kong kung saan Ako naroroon ay dumoon din kayo.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Iniibig Ko ang sangkatauhan ng isang pag-ibig na walang kapantay.  At dito sa lubusang karimlang bumabalot sa sandaigdigan ay ninasa ng Aking sarili na magliwanag.  At dito nga ay ibinigay ng Aking mahal na Ama ang isang tanglaw, tanglaw na makapagbibigay ng lubus-lubos na kaliwanagan sa sandaigdigan.  Datawat ang tanglaw na ito ay kusa nilang putlin(?) upang sa kanilang mga landas ay maglaho, upang sa kanilang mga landas ay mawala ang hadlang.  Datapwat sinasabi Ko sa inyo, sapagkat ang inyong mga puso ay lubos nang natanglawan ng ilaw na ibinigay ng kaluwalhatian ng Aking mahal na Ama ay mangyaring pakaingatan ito at huwag bayaang mamatay ang liwanag ngayon at magpakailanman.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Tanglawan ang inyong mga puso at kaluluwa ng mga biyaya ng Aking mahal na Ama buhat sa Kanyang kaluwalhatian.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa003.htm

http://aristean.org/misa003.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.