MISA 002

ANG HABILIN NG PANGINOON SA KANYANG PAGLISAN
(Part 1 of 4)©

Transcribed by
ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na Ako ay lalayo na sa inyong mga piling upang makipiling sa kalahatan.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Sa paglisan Ko dito sa lupang ibabaw upang ang sangkatauhan ay iligtas sa mga pagkakasala, sinasabi Ko sa inyo na Ako ay mananatili sa inyong mga piling at hindi Ko kayo pababayaan dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Aking mahal na Ama sa Kanyang kaharian ng mga Langit.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Gawin ninyo ang mga bagay na nararapat upang kayo ay tunay na maging karapat-dapat sa Aking mahal na Ama.  Iwasan ang mga pagkakasala at ang Aking mga tagubilin sa inyo ay inyong mangasundin at iyong mangapakatatandaan at huwag lilimutin ngayon at magpakailanman.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, mangyayari (?) sa lupang ibabaw dadalhin ang inyong mga kalooban at puso, doon sa kaluwalhatian ng Aking mahal na Ama upang kayo ay di mapahiwalay sa Akin dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga Langit.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Pili at hirang Kong mga alagad, pintakasi nitong Aking puso at aliw nitong Aking dibdib, tunay na sinasabi Ko sa inyo na ang katawan Kong ito ay maaahin sa ikatutubos (?) ng sangkatauhan sa mga pagkakasala.  Iniibig Ko ang sangkatauhan ng isang pag-ibig na walang hanggan.  At sa Aking puso ay Aking dadakilain ang pag-ibig na ito na ninanais Kong ihandog sa inyo buhat dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga Langit.  Tunay na tunay na sinasabi Ko sa inyo na ninanasa Kong mangaihandog ang buhay na ito upang kayo at ang iyong mga kapwa-tao ay magkaroon ng kaligtasan sa apoy ng Impiyerno.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Datapwat sa kabila ng mga bagay na ito’y hinihingi Ko sa inyo ang lagi ng pagpapakatatag, ang lagi ng pagpapakatibay at ang pagkakaisa-isa.  Alalahanin ninyong lagi na ang Aking mga iniaaral sa inyo sa lahat ng oras at sandali ng ating mga pagniniig.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Ama:  Dito, dito ay inyo nang pasisimulan ang pagtupad sa mga tungkuling dapat ninyong gampanan kung Ako ay wala na sa inyong mga piling.  Mangagsisihayo kayo at magsisipagpagaling ng may mga karamdaman.  At ang inyong mga pagalingin, at ang inyong mga pagalingin ay nanasain ng Aking sarili na gumaling ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong mga pagbibigay sa kanila ng aral tulad nang Akin sa inyo ay mangaipinagtagubilin at mangaipinahayag.  Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao:  Salamat po sa pagiging dapat.

Body text

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\misa002.htm

http://aristean.org/misa002.htm

First uploaded:
Last updated:

2013-08-09
2013-08-09


Revision: 0

Copyright © 2013 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.