MISA 001

MGA PANALANGIN SA TINAPAY AT ALAK

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

O dakilang Ama Ko ng sangkalangitan at sangkalupaan, sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan ay mangyaring ipagkaloob Mo sa amin na maging tunay Mong katawan ang tinapay na nariritong nakahain sa hapag-kainan, na Ikaw rin ang may nasa at may pita na aming gampanan o isagawa sa mga oras na ito sa ikagagaling ng aming kaluluwa at ikapapawi ng gutom ng aming mga puso sa Iyong mga aral at pagpapahayag. Hinihingi Ko sa Iyo na maging tunay Mong katawan ang tinapay na ito upang kailanman ang aming mga puso at kaluluwa ay huwag sapitin ng kagutuman dito sa lupang ibabaw.

(Sagot Salamat sa Diyos.)

 

O dakilang Ama Ko ng sangkalangitan at sangkalupaan, hinihingi Ko sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan na mangyaring maging tunay Mong dugo ang alak na ito na nakahain sa hapag-kainan ng Huling Hapunan na Ikaw ang may nasa at may pita na aming gawin o isagawa sa mga oras na ito sa ikapapawi ng uhaw ng kanilang kaluluwa at ikagagaling ng mga sugat nito sa pagkakasalang likha ng aming sariling kagagawan.

(Sagot Salamat sa Diyos.)

 

Ang sinumang kumain ng Aking katawan at uminom ng Aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan at kanilang sasapitin sa kaluwalhatian ng Aking mahal na Amang nasa Langit ang dakilang pagpapala at pagkalinga ng Aking Ama.

(Sagot Salamat sa Diyos.)

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\misa001.htm

http://aristean.org/misa001.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-06
2010-10-06


Revision: 0

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.