MGA MISTERYO SA LUWALHATI©

 

Unang Misteryo – Ang unang misteryo sa luwalhati: Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo buhat sa Kanyang pagkamatay at pagkakalibing nang dahil sa sangkatauhan.

           

Ikalawang Misteryo – Ang ikalawang misteryo sa luwalhati: Ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Jesucristo sa pagpapakilala bilang tunay na Panginoon, bagamat Siya ay isang nagkatawang-tao sa lupang ibabaw na nakilipiling at nakipisan sa sangkatauhan upang ipadama ang Kanyang walang kahulilip na pagkaawa at pagmamahal.

           

Ikatlong Misteryo – Ang ikatlong misteryo sa luwalhati: Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa Kanyang mga apostoles upang sa kanila’y ipadama ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo, at sa kanilang mga puso ay mag-alab ang pag-ibig sa Diyos.  At sa gayon ngang pamamaraan ay nagkaroon ng kasiyahan at kasiglahan ang mga alagad, at sila’y nagsitupad nang buong linis.

 

Lahat:  Panginoon, Panginoon, Panginoon, naririto kami at ipinagkakaloob namin sa Iyo ang aming mga puso, aming bibig, aming mga mata, aming buong pagkatao at kaluluwa sa ikadarama ng kapayapaan ng santinakpang lupa.  Ipadama Mo po sa amin ang init at ningas ng Espiritu Santo na sa aming mga puso ay pag-alabin Mo ang kaluwalhatian ng pag-ibig sa kapwa, hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

 

Ikaapat na Misteryo – Ang ikaapat na misteryo sa luwalhati: Ang pag-akyat kay Birheng Santa Maria sa kalangitan ng Kanyang Anak na si Jesucristo upang sa lahat ay ipakilala na ang lahat na nagpapakalinis at nagpapakabanal at sumusunod sa Kanyang mga kautusan ay magkakaroon ng kaluwalhatian ng Kanyang mga langit.  Dapat isipin ng kahit sinuman sa atin na naririto at nakikinig, na ang bagay na inyong napapakinggan sa pamamagitan ng pagdidili-dili ay mga misteryo na atin ding makakamit pagdating ng sandali ng ating kamatayan kung tayo ay magiging karapat-dapat sa panunuparan sa Panginoon o sa kalinis-linisang Ina, at Kanyang inihatid sa kaluwalhatian ng Kanyang mga langit upang gawing sanggunian ng sangkatauhan at naging daan ng kapayapaan na ating dapat madama dito sa lupang ibabaw, kahiman ang marami sa atin ay nagkakasala sa pamamagitan ng ating mga gawa, at ang ating mga pagtitiis ng sakrispisyong tulad nang sa Kanyang Ina ay magkaroon o magkamit sa kaginhawahan at kapayapaan sa lahat.

 

Ikalimang Misteryo – Ang ikalimang misteryo sa luwalhati: Ang pagpuputong ng korona sa mahal na Ina sa langit sa pagiging Reyna ng Santinakpang Lupa at Kalangitan at ito ay ipinadarama ng Panginoon sa sangkatauhan, na ang pagpuputong ng korona at pagpuri ay atin ding kakamtin sa sandaling maisakatuparan natin ang pagtitiis at pagpapakasakit bilang pagtugon o pagsunod sa Kanyang utos at pagnanasang umiral sa sangkatauhan ang pag-iibigan, tulad ng nasa Niyang ipadama sa atin ngayon at magpakailanman.  Huwag lilimutin ng bawat isa sa atin na ang ating mga puso ay kailangang ipagkaloob sa Diyos sa ikapagbabalik-loob ng mga tao dahil sa kanilang pagkakasala.

            Gayundin, hinihingi natin na ipagkaloob sa atin sa mga sandaling ito at sa lahat ng sandali na mag-alab sa ating mga puso ang pag-ibig at buong pagnanasa sa ikaliligtas ng sangkatauhan, at ikalulupig ng ating kaaway sa lupang ibabaw upang ang demonyo ay lubusang lumayo sa ating mga puso.  Lagi nating pakaisipin ang pagpapakasakit alang-alang sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao.


File:  luwalhati.htm – Last updated:  2004 November 22

 

Home • Revelations • Prophecies • 888 – Number of Jesus • Crucifixion • Teachings in Pilipino

Aristean Calendar • Aristean Decimal Time • Aristean Cycle • World Peace • Postings • Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.