TALAAN NG BUHAY PARA SA 1979©
(RECORD OF LIFE FOR 1979)

Tinala ni Marcial Aguila

 

Ang Talaan ng Buhay na ito para sa taong 1979 ay ipinahayag ng Espiritu Santo noong ika-24 ng Disyembre, 1978, 4:00 n.u., at itinala ni Marcial Aguila.

1.

Hindi magbabawa bagkus mag-uulol ang pagbabaka-baka ng sangkatauhan sa buong daigdig.

2.

Magaganap sa binansain ng Pilipinas at dalawampu't pito pang mga bansa ang ibayo at labis-labis na pagdarahop sa pamumuhay o sa kabuhayan at buhay.

3.

Mag-uulol pa ang paghahangad at pag-aagawan ng mga tao sa tungkulin.

4.

Magaganap ang labis na pagkapuksa ng mga bagay at ari-arian na lubhang kapaki-pakinabang sa buhay ng tao sa pamamagitan ng sanggaanong lakas na unos ng panahon o tinatawag nating bagyo.

5.

Siyam na malalakas na lindol ang magaganap sa iba't ibang mga binansain.

6.

Isang nakapanghihilakbot na pagdating ng malaganap na kamatayan ng maraming tao sa pamamagitan ng mahimagsik na kidlat.

7.

Magkakaroon ng lalo pang malaganap na paghihimagsik ng apoy sa iba't ibang mga binansain. Lalaganap din ang iba't ibang uri ng karamdaman na hindi matutuklasan ng bihasang manggagamot na sukat ikamatay ng maraming nilalang.

8.

Magaganap ang lubhang nakapagtataka na pagsisilang o panganganak ng maraming ina bagay na nagbababala ng paglapit ng Huling Araw. Magaganap din ang pagsilang ng isang babae na siya namang magsisilang ng tinatawag na anti-Kristo. Lilitaw din sa taong ito ang iba't ibang uri ng mga hayop na hindi nakikilala na pupuksa at lilipol ng mga bagay na lubhang kapaki-pakinabang sa sangkatauhan na magiging sanhi ng isang malaganap na kagutuman.

9.

Lilitaw ang maraming mapagbalatkayo at magpapanggap na Kristo bagay na isa ring babala sa paglapit ng Huling Araw.

10.

Magkakaroon din ng lalong higit pang maraming ipagpapanggap na himala; gayun din magkakaroon ng iba't ibang uri ng sandata na gagamitin sa pagbabaka-bakang magaganap na di mangyayaring pigilin ninoman pagkalipas ng apat at kalahating taon.

Kaugnay ng Kanyang pagbabasa ng Talaan ng Buhay para sa taong 1979, ipinayo ng Espiritu Santo sa mga nakikinig ang sumusunod na dalangin:

Panginoon, kahabagan Mo kami. Tulungan Mo kami na madalita ang lahat ng mga bagay na magaganap sa aming buhay at sa buhay ng aming kapwa-tao.

Panginoon, lubusin Mo ang aming kalakasan sa paghahandog ng pagpapakasakit ng aming sarili sa ikaaawas ng mga kalunos-lunos na mga magaganap sa buhay naming lahat.

Siya Nawa.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Prophecies] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.