TALAAN NG BUHAY PARA SA 1976©
(RECORD OF LIFE FOR 1976)

Tinala ni Marcial Aguila

 

Ang Talaan ng Buhay na ito para sa taong 1976 ay ipinahayag ng Espiritu Santo noong ika-24 ng Disyembre, 1975, 2:30 n.u., at itinala ni Marcial Aguila.

1.

Magaganap sa daigdig ang mahigpit na kaguluhan na pagmumulan ng matinding pagbabaka-baka at kagutuman. Masasaksihan ang mga pangyayaring ikapipinsalang lubha ng mga tao.

2.

Laping-apat (14) na bansa ang magdaranas ng sukdulang kahirapan na bunga ng malalaking baha na maitutulad sa naganap na "delubio universal".

3.

Magaganap din ang malubhang pamiminsala ng lintik (kidlat) sa iba't ibang dako ng daigdig.

4.

Masasaksihan ang mga kataka-takang bagay na nagpapahiwatig at nagbababala ng nalalapit na pagkagunaw ng daigdig.

5.

Dadanak ang masaganang dugo bunga ng pagbabaka-baka ng mga tao dahil sa pag-aangkin sa mga katungkulan.

6.

Maraming mapaparatangan ng mga sala na hindi naman nila ginawa, at marami ring maililigtas sa kaparusahan bagama't tunay na nagkasala.

7.

Masasaksihan ang nakapanghihilakbot na kabuktutan ng tao, tulad halimbawa ng paglibing o pagsunog sa taong buhay pa.

8.

Mag-uulol ang pagsasalungatan ng magpapamilya na ikapaglalayo ng isa't isa, at may mga pagkakataon ng pagpapatayan ng magmamagulang.

9.

Magaganap ang mga bagay na hindi sukat akalain, tulad halimbawa ng pagsilang sa isang sanggol na lilimang-buwan lamang sa sinapupunan ng kanyang ina ngunit malusog.

10.

Sa ikalawang buwan ng taong ito ay magkakaroon ng isang "pasalubong" na lubhang ikalulungkot ng buong daigdig.

11.

Sa ikaapat na buwan naman ay masasaksihan ang malaganap na pagkakasunog sa maraming dako ng daigdig.

12.

Magpapatuloy ang kawalang-bahala at ingat ng kababaihan sa kanilang kapurihan. Marami sa kanila ang magdadalang-tao sa pagkadalaga. Masasaksihan ang buong pagkalimot sa sarili ng maraming lalaki at babae na gagawa ng hayagang pagtatalik o pagkakasala.

13.

Magpapatuloy din ang pananaig ng kapangyarihan ng mga anak sa kanilang mga magulang.

14.

Magaganap ang malalagim na pagkamatay ng mga tao dahil sa paglaganap ng di-mapagwaring salot.

 

 

TANGING LUNAS

Ang mga nagbabantang kapahamakan ng daigdig sa "Talaan ng Buhay" na ito ay maaaring maiwasan o mapigilan sa pamamagitan ng pangkalahatang pagbabalik-loob ng mga tao sa Diyos kasabay ang sa tuwina'y taimtim na pananalangin.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Prophecies] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.