TALAAN NG BUHAY PARA SA 1975©
(RECORD OF LIFE FOR 1975)

Tinala ni Marcial Aguila

 

Ang Talaan ng Buhay na ito para sa taong 1975 ay ipinahayag ng Espiritu Santo noong ika-27 ng Disyembre, 1974, at itinala ni Marcial Aguila.

1.

Mag-iibayo pa ang paghihirap na dinaranas ng daigdig sa kasalukuyan.

2.

Dadanak ang masaganang dugo sa buong kalupaan.

3.

Lubos na mapapawi ang pananampalataya ng tao sa Diyos.

4.

Itatakwil ang Diyos at tanang mga bagay makamtan lamang ang pagnanasa ukol sa panunungkulan.

5.

Magugulumihanan at masisindak ang sangkatauhan dahil sa pagsapit ng malalakas na bagyo at malalakas na lindol.

6.

Lalaganap ang apoy. Ang tubig ay lalaki. Malulusaw ang mga pananim. Mababahaw na lahat ang kaginhawaan ng sangkatauhan.

7.

Lagi nang dadalawin ang daigdig ng mapanalasang apoy na hindi matatalastas ang pinagmumulan.

8.

Ang mga hayop ay magsisiahon sa mga kapatagan at kabukiran upang ang mga pananim ay kanilang salasain, at ito ang magiging pasimula ng walang kahulilip na kagutuman at magsisilbing mitsa ng paglagablab ng maalab na pagdirigmaan.

9.

Mag-uulol sa daigdig ang karumhan. Mapapawi ang mga gintong-aral at ang hahalili ay ang pagnanasa sa laman.

10.

Lalaganap ang malupit at mabagsik na salot ng karamdaman. Walang kahulilip na karamdaman; halos ikapugto ng lahat ng buhay.

11.

Magkakaroon ang mga magulang ng napakabigat na suliranin ukol sa kanilang mga anak. Maghahari ang kapangyarihan ng anak at pangingimbabawan ang kanilang mga magulang.

12.

Patuloy na mangingimbabaw ang lisyang katarungan at mapapailalim ang tunay na katwiran.

13.

Lubhang daragsa ang mangagsisipagbungang mga babae na hindi malaman kung sino ang tunay na amang dapat maghawak ng pangalan.

14.

Anupa't lubhang dudumi ang sandaigdigan. Mapapawi ang pagmamahal at karangalan.

15.

Mawawalan ng kabuluhan ang dugo at buhay at ang mga matagal nang nagsasama ay magkakaroon ng walang kabagay-bagay na paghihiwalay. Magkakalayo ang pagkakaisa-isa. Lalaganap ang walang kahulilip na pagkakasala.


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to List of Prophecies] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.