MGA HULA NG ESPIRITU SANTO©
(PROPHECIES OF THE HOLY SPIRIT)

Tinipon ni Aristeo Canlas Fernando

 

Ang mga hulang naririto ay mga ipinahayag ng Espiritu Santo sa amin na mapapalad na tagapakinig. Kung tawagin Niya ito ay ang Talaan ng Buhay. Taun-taon, tuwing magtatapos ang taon, o sa bandang huling araw ng Disyembre, ipinahahayag ng Espiritu Santo ang Talaan na nagsasaad ng mga magaganap sa daigdig sa darating na taon at sa mga susunod pa. Ang may underline ay ang mga taon na aking na-transcribe or ng ibang tagapakinig na matatagpuan sa website na ito.

 

1971

 

1981

 

1991

 

 

1972

 

1982

 

1992

 

 

1973

 

1983

 

1993

 

 

1974

 

1984

 

1994

 

 

1975

 

1985

 

1995

 

 

1976

 

1986

 

1996

 

 

1977

 

1987

 

1997

 

 

1978

 

1988

 

1998

 

 

1979

 

1989

 

1999

 

 

1980

 

1990

 

2000

 


[Back to Home Page] [Back to Topics in Pilipino] [Back to Top]

© Aristeo Canlas Fernando 2000
All rights reserved.