MGA MISTERYO SA HAPIS

NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO©

 

Unang Misteryo – Ang unang misteryo sa hapis ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Kanyang pananalangin sa halamanan ng Getsemani.

            Pananalanging Kanyang pinag-ukulan ng panahon.  Pinag-ukulan ng di matingkalang hirap hanggang sa ang Kanyang mahal na dugo ay ipawis dala ng Kanyang pagkagiliw sa mga tao, bilang siyang pauna ng Kanyang pagpapakilalang taos sa Kanyang puso ang ninais na pagtubos sa ating pagkakasala at makahugas ang Kanyang pawis na dugo sa ating kaluluwa.

 

Ikalawang Misteryo – Ang ikalawang misteryo sa hapis ng ating Panginoong Jesucristo ay nang Siya ay igapos sa isang haliging bato at hampasin ng halos ay di mabilang na hampas ng suplina.

            At ito ay walang imik at walang tutol Niyang pinagtiisan na tila ba nagpapahayag na ang bawat isang pagkakasalang ating nagawa ay katumbas ng isang mariing hampas na Kanyang tinanggap nang buong-puso sa Kanyang mahal na katawan.

 

Ikatlong Misteryo – Ang ikatlong misteryo sa hapis ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagpuputong sa kasantu-santusan Niyang ulo ng koronang tinik na tila ba nagsasaad na ang bawat isang matulis na tinik ay katumbas ng isa sa ating mga pagkakasalang pinipilit ng ating pusong ipataw sa Kanyang kaparusahan.  At ang dugo sa Kanyang ulo likha ng matulis na tinik ay muling nagtilamsikan na nagsasabing muli Niyang hinuhugasan ang ating mga kaluluwa upang ganap na mapawi ang ating mga sala.

 

Ikaapat na Misteryo – Ang ikaapat na misteryo sa hapis ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Kanyang paglakad sa lansangan ng kapaitan, na ang mabigat na krus ng pagkakasala ng tao ay Kanyang pasan.  Ang Kanyang paglakad ay mahinay at ang Kanyang mga paa ay tila anong bigat ng krus na Kanyang tiniis upang ang sangkatauhan ay Kanyang mailigtas buhat sa isang malaking pagkakasala.  Dinala Niya at pinasan ang mabigat na pagkakasala ng sandaigdigan upang sa gayon ay matiyak Niya ang kaligtasan ng tao.  Datapwat pagnanasa ng Diyos ay ipinagwalang-bahala ng tao.  Sapagkat sa halip na ang tao ay magbalik-loob ay bagkus kanilang tinalikdan ang Diyos na si Jesucristo hanggang sa ito ay kanilang dinulutan nang walang hanggang kaparusahan.

 

Ikalimang Misteryo – Ang ikalimang misteryo sa hapis ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pagpapako sa Kanya sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo.  Doon ay ipinako ang ating Panginoong Jesucristo.  Dapat nating pagnilay-nilayin ang mga hirap na ito.  Doon sa Kanyang pagkaparipa sa krus, ating paglaruin sa mga balintataw ng ating paningin ang isang taong may maamong mukha, ang isang taong tumingin na parang may pagmamahal.  Ang bibig na nakabuka nang bahagya; ang mga labi ay tila ba mayroon Siyang nais na sabihin na kung ating pagmamasdan at lilimiin sa ating gunita ay tila ba ang nais Niyang sabihin – pagmamakaawa.  Pagmamakaawa hindi upang Siya ay ihugos sa krus kundi pagmamakaawang magbalik-loob tayo sa Kanya alang-alang sa pagtitiis Niya nang walang kahulilip na hirap.  Datapwat ang tao ay naging malupit.  Sa halip na tayo ay lumapit sa Kanya upang magbalik-loob, lumapit nga upang ang Kanyang tagiliran ay buksan at paagusin ang masaganang dugo at tubig na nagmula sa Kanyang katawan.  At ito ay muling pagsasaad na muli Niyang hinuhugasan ang ating mga kaluluwa upang ganap na luminis, upang ganap na maging busilak sa kalinisan.  Datapwat sa kabila ng Kanyang paglinis sa ating kaluluwa, tayo ay nagpakabaon sa lusak ng pagkakasala.  Pinagtaguan natin ang tilamsik ng dugo at tubig na makalilinis sa ating kaluluwa.  Ikinubli natin ang ating sarili sa lalo at labis pang pagkakasala.

            At nawa’y ang pagninilay-nilay na ito sa Kanyang mga misteryo ng hapis ay makatulong sa ating kaluluwa, sa ating sarili, upang lubusang alisin ang nakatatabing na pagkakasala, at ilantad ang ating sarili at kaluluwa upang mabahaginan ng tilamsik ng tubig at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at ang ating kaluluwa ay ganap na hanggang maging karapat-dapat sa Kanya na makapiling doon sa kaluwalhatian ng mga langit.  Siya Nawa.

 

File:  hapis.htm – Last updated:  October 25, 2004

 

Home | Revelations | Prophecies | 888 – Number of Jesus | Crucifixion | Teachings in Pilipino

Aristean Calendar | Aristean Decimal Time | Aristean Cycle | World Peace | Postings | Site Map

 

© Aristeo Canlas Fernando 2004

All rights reserved.