MGA DOKTRINA NA TURO
NG ESPIRITU SANTO
(DOCTRINES TAUGHT BY THE HOLY SPIRIT)

 

Mga nilalaman:

1.

Mga alintuntunin ng batas ng langit na dapat kong sundin

2.

Pitong butil-binhi ng kahoy ng buhay

3.

Pagkukumunyon

4.

Ang mga misteryo sa pagrorosaryo

5.

Ang sampung utos ng Diyos


NO. 1

MGA ALITUNTUNIN NG BATAS NG LANGIT
NA DAPAT KONG SUNDIN

1.

 

Ang pagkilala sa Diyos

2.

 

Ang paglilingkod sa Diyos

3.

 

Ang kalinisan ng puso

4.

 

Ang pagmamahal sa kapwa

5.

 

Ang paglayo sa laman at iba pang kasalanang hibo ng mundo

6.

 

Ang laging pagpapakatapat sa pangungusap at sumpa


NO. 2

PITONG BUTIL-BINHI NG KAHOY NG BUHAY

1.

Pakalinisin natin ang ating puso at damdamin.

2.

Pagkaisa-isahin natin ang ating mga puso at damdamin.

3.

Pagsisihan natin ang ating mga sala at gumawa ng pawang ikabubuti ng ating kaluluwa.

4.

Isakatuparan natin ng buong kataimtiman ang mga nasa at pita ng Diyos, sang-ayon sa ikabubuti ng ating kaluluwa at ikalalayo ng ating puso sa mga pagkakasala.

5.

Ipagkaloob natin ang ating lubos at wagas na pananampalatayang matibay sa Diyos. Ilayo natin ang ating pangamba at pag-aalinlangan sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay.

6.

Gawin nating mataimtim ang ating sarili sa pagtupad ng ating mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa-tao ng walang halong pagbabalatkayo.

7.

Gawin natin ang ating sarili na maging mayaman sa mga gintong-aral at nasa ng ating Panginoon, na gawin ng ating kaluluwa at buong pagkatao.


NO. 3

PAGKUKUMUNYON

Ang magbibigay ng ostiya ay lalaki lamang.

Pari: Pakabanalin ang iyong kaluluwa ng katawan ni Kristo.
Nagkukumunyon: Amen. Tinatanggap ko ang pagkain ng aking kaluluwa kasama ng kapatawaran ng aking mga kasalanan.


NO. 4

ANG MGA MISTERYO SA PAGROROSARYO
(MYSTERIES OF THE ROSARY)

Misteryo sa Tawa (Joyful Mysteries) - Lunes at Huwebes

1.

Ang pagbati ni San Gabriel kay Santa Maria
(The Anunciation)

2.

Ang pagdalaw ni Santa Maria sa kanyang pinsan na si Sta. Isabel
(The Visitation)

3.

Ang panganganak ni Santa Maria kay Jesus sa portal ng Belen
(The Nativity)

4.

Ang paghahain kay Jesus sa templo ng Jerusalem
(The Presentation of Jesus at the Temple)

5.

Ang pagkawala at pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem
(The Finding of Jesus at the Temple)

 

 

Misteryo sa Hapis (Sorrowful Mysteries) - Martes at Biyernes

1.

Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsameni
(The Agony in the Garden)

2.

Ang paghampas kay Jesus na nagagapos sa haliging bato
(The Scourging at the Pillar)

3.

Ang pagpuputong ng koronang tinik sa kasantu-santusang ulo ng ating Panginoong Jesucristo
(The Crowning of Thorns)

4.

Ang pagpapasan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo
(The Carrying of the Cross)

5.

Ang pagkakapako at pagkamatay sa krus ng ating Panginoong Jesucristo
(The Crucifixion) 

 

 

Misteryo ng Luwalhati (Glorious Mysteries) - Miyerkules, Sabado at Linggo

1.

Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo
(The Resurrection)

2.

Ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesucristo
(The Ascension)

3.

Ang pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa Kanyang mga alagad
(The Descent of the Holy Spirit upon the Apostles)

4.

Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa Mahal na Birhen, kaluluwa at katawan
(The Assumption)

5.

Ang pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen sa langit
(The Coronation)


NO. 5

ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS
(THE TEN COMMANDMENTS)

1.

 

Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.

2.

 

Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan.

3.

 

Ipangiling mo ang araw ng Sabbath.

4.

 

Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.

5.

 

Huwag kang papatay.

6.

 

Huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa.

7.

 

Huwag kang magnanakaw.

8.

 

Huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling.

9.

 

Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari.

10.

 

Huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa.


[TOP]