INDEX NG MGA PANALANGIN NG HOLY SPIRIT©

ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

001

a05a-das7

Sa Iyo’y inihahandog ko ng buong kataimtiman ang aming puso

002

a05a-das8

Tulutan Mo na kami ay lubusang magkaisa-isa ng puso at damdamin

003

a05a-das2

Dinigin Mo ako.  Ipagkaloob Mo sa amin ang lubos na pagpapatawad

004

a05a-das9

Sa Iyo’y inihahandog ko ang aking puso, ang aking buhay, ang aking kaluluwa

005

a05a-das5

Pagindapatin Mo ako.  Pakataimtimin Mo ako.

006

a05a-das11

Kahilingan o Petition

007

a03a-das1

Ipagkaloob Mo sa amin ang ibayong kalinisan ng puso

008

a03a-das4

Sa Iyo ay tiklop-tuhod naming hinihingi na sa pamamagitan Mo

009

a03a-das2

Ipinagsusumamo namin sa Iyo na mangyaring ipagkaloob Mo sa amin

010

a03b-das3

Ipinagsusumamo namin sa Iyo ngayon na ipagkaloob Mo po sa amin

011

a03b-das4

Naririto kami at sa Iyo ay tiklop-tuhod na nagsusumamo

012

a04a-das1

Bigyan Mo po ng lakas ang aking puso

013

a04a-das2

Pagindapatin Mo ako.  Itulot Mo na makamtan ng aking kaluluwa

014

a04a-das4

Naririto ang aming puso.  Naririto ang buo naming pagkatao.

015

a04a-das3

Tulutan Mo na ako ay maging malinis.  Huwag Mong pabayaan

016

a05b-das1

Naririto kami sa Iyong paanan at humihingi ng kapatawaran

017

a05b-das2

Mangyaring ako ay pakatibayin Mo.  Mangyaring ako

018

p03a-das1

Ipagkaloob Mo sa amin ang lubusang kalinisan ng puso

019

p03a-das2

Tanggapin Mo ang aming puso na lubos naming ipinagkakaloob sa Iyo

020

p03a-das3

Ipinagsusumamo namin sa Iyo nang buong kataimtiman

021

p03b-das1

Tanggapin Mo ako.  Pagindapatin Mo ako.

022

p03b-das2

Linisin Mo ang aming puso.  Linisin Mo ang aming mga kalooban.

023

m01b-das3

Magsalita Ka sa amin.  Kaawaan Mo kami.

024

m01a-das1

Dinggin Mo ang aming pagtawag.  Masdan Mo kami

025

m01b-das1

Huwag Mo akong iiwan.  Diligin Mo po ng luha

026

d05a-das1

Ipinagsusumamo namin sa Iyo, sa pamamagitan ng kapangyarihan

027

d05a-das2

Narito ang aming puso, lubos naming ipinagkakaloob sa Iyo

028

d05a-das3

Mahal na Birhen naming Ina, narito kami at nagsusumamo

029

d05a-das4

Liwanagin Mo po ang aming kaisipan.  Ituro Mo sa amin

030

d05a-das5

Narito ang aming puso sa Iyo ay aming inihahandog

031

d05b-das1

Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo

032

d05b-das2

Lubusin Mo ako.  Ipakataimtim Mo ako.

033

d05b-das3

Ipagkaloob Mo po sa amin ang walang hanggang patawad

034

d05b-das4

Tanggapin Mo po ako.  Lubusin Mo po ako.

035

m01a-das2

Ipagkaloob Mo sa amin ang pagkakaisa-isa

036

d05b-das6

Narito ako at tiklop-tuhod na nagsusumamo

037

d05b-das7

Tanggapin Mo ako.  Pagindapatin Mo ako.

038

m01a-das3

Loobin Mo kami na magkamit ng biyayang kapayapaan

039

s41a-das1

Lubusin Mo ako sa pananampalataya.  Huwag Mong loobin

040

f24b-das1

Sa pamamagitan ng Iyong kaarawan, ibigay Mo na sa amin

041

d15a-das1

Narito ang aming puso, sa Iyo’y aming ipinagkakaloob

042

d15a-das2

Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, datapwat sa pamamagitan

043

d15a-das3

Tanggapin Mo po kami.  Pagindapatin.  Loobin Mo po

044

d15a-das4

Nagpapasalamat kami sa Iyo.  Loobin Mo po

045

e18b-das1

Pakatatagin Mo ako.  Pakatibayin Mo ako.

046

p09b-das1

Naririto ang aming puso na kusang ipinagkakaloob sa Iyong kandili

047

d06a-das1

Iniibig ko ang Diyos nang higit sa lahat

048

d06a-das2

Sa pagbibigkis-bigkis namin bilang iisa, ipadama Mo sa amin

049

d06a-das4

Mangyaring ako ay paging mapalarin Mo

050

m27b-das1

Patawarin Mo kami sa aming mga sala.  Lubusin Mo kami sa pagsisisi.

051

m27b-das2

Mangyaring dinggin Mo ang aming panalangin

052

m30a-das1

Naririto kami sa Iyong paanan at kusa naming inihahandog sa Iyo

053

m30a-das2

Sa pagkakataong ito’y idinudulog namin sa Iyo ang aming sarili

054

m30a-das3

Ipagunita Mo sa akin lagi ang aking kasasapitan

055

m01b-das2

Kupkupin Mo ako.  Pakadalisayin Mo ako.

056

s18a-das1

Pagindapatin Mo kami magkamit ng kapatawaran sa aming mga sala

057

m27a-das1

Ipinagsusumamo namin sa Iyo na gawing ipatawad Mo

058

m27a-das2

Ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso

059

m27a-das3

Tanggapin Mo ako nang lubusan.  Alalayan Mo ang aking kahinaan.

060

m27a-das4

Mangyaring ikubli Mo ang buo kong pagkatao sa loob ng Iyong mga sugat

061

m27a-das5

Halika sa aming puso.  Dito’y ninanais namin na Ikaw ang manahan

062

k15a-das1

Nalulungkot ang aking puso.  Naninimdim ang aking kaluluwa

063

k15a-das2

Maawa Ka.  Pagindapatin Mo kami. 

064

k14a-das1

Pamalagiin Mo pong matibay ang aming mga puso

065

t07a-das1

Sapin-sapin

066

t07a-das2

Sa Iyong mga palad isinasalalay ko ang aking buhay, puso at kaluluwa

067

d13b-das1

Dasal ni Blessed Virgin Mary

068

a04b-das1

Huwag Mo po kaming pabayaan na mahulog sa aming mga kaaway

069

a04b-das2

Lukuban Mo kami ng iyong mahal na biyaya

070

b27a-das1

Pagsisisi – Part 1 of 2 (recited by Crescencia Dalangin)

071

b27a-das2

Pagsisisi - Part 2 of 2 (recited by Crescencia Dalangin)

072

u07a-das1

Bigyan Mo po kami ng loob na makapagbago

073

u07a-das2

Loobin Mo po ang aming mga pagkakasala

074

u07a-das3

Pagindapatin Mo po kami.  Tanggapin Mo po kami

075

u07a-das4

Sa pamamagitan ng kapangyarihan Mong walang hanggan ay pakabanalin Mo

076

f28a-das1

Aba Ginang Maria

077

f28a-das3

Sumasampalataya Ako

078

d05a-das5

Sumasampalataya Ako/Ama Namin

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\dasalidx

http://aristean.org/dasalidx.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-07
2014-03-25


Revision: 11

Copyright © 2010-2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.