PAGBEBENDISYON

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Pagbati ng espiritu ni Ama sa pagsisimula at pagtatapos ng sesyon)

Ama: Kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso, ngayon at magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon.

Sagot ng mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

Ama: SumaAma kayo buhat sa Akin mula sa Ama.
Madama nawa ng inyong mga puso ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo.
Madama nawa ng inyong mga kaluluwa ang biyayang kapayapaan.
Sumainyo ang Panginoon.

Sagot ng mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

(Pagkatapos na magbendisyon si Ama, ang mga tao ay nagmamano. Sa unang sesyon lamang ito o kung ang tagapakinig ay nahuli, siya ay nagmamano sa kanyang pagdating. Sinasagot naman ni Ama ang bawat isa. Heto ang Kanyang sagot. Ang pagmamano ng isang tagapakinig ay ginagawa ng minsan lamang sa araw ng sesyon.)

Pagbati ng mga tao: Mano po, Ama.
Ama: Sumaiyo nawa ang grasya ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\dasal083

http://aristean.org/dasal083.htm

First uploaded: 
Last updated:

2014-11-01
2014-11-01


Revision: 0

Copyright 2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.