DASAL 081

NARITO ANG AMING PUSO,
SA IYO AY AMING IPINAGKAKALOOB
NG BUONG KATAIMTIMAN©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Panginoon, narito ang aming puso, sa Iyo ay aming ipinagkakaloob ng buong kataimtiman.  Loobin Mo na maging matatag ako at matibay sa pananampalataya.

Panginoon, lubusin Mo ako, pagindapatin sa Iyo, ngayon at magpakailanman.  Siya nawa.

 

Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, datapwa’t sa pamamagitan ng Iyong pagtulong sa akin, ako ay umaasa na magiging karapat-dapat dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit.

Panginoon, huwag Mo akong pabayaan.  Panginoon, damayan Mo ako sa lahat ng sandali sa gitna ng aking mga kahirapan, sa gitna ng aking mga kauhawan sa aral ng Diyos, tulungan Mo ako at huwag pabayaan.

Huwag Mong pabayaan na makalimot ako kahit isang saglit sa pagdarasal.  Tulungan Mo ako na maging malinis, ngayon at magpakailanman.  Tulungan Mo ako na maging matatag, maging matibay sa pananampalataya upang hindi maakit ng tukso dito sa lupa.

Panginoon, nalalaman ko na ako ay mahina, kaya’t Ikaw ang aking lakas.  Nalalaman ko na ako ay nasa gitna ng panganib kaya’t iligtas Mo ako.  Huwag Mong ilayo sa amin ang mapagpala Mong bisig na siyang nag-andukha mula’t mula ng aking pagkatao upang ako ay hindi maakit ng tukso.  Iligtas Mo ako sa apoy ng Impiyerno sa gitna ng aking mga pagkakaramdam.  Tulungan Mo ako at huwag pabayaan na maakit ng tukso sa gitna ng aking mga pagdarahop.  Tulungan Mo ako na huwag makalimot sa Iyo sa gitna ng panganib.  Kung ang aking tanang kamag-anakan ay nakaligid na sa aking higaan upang lisanin ang daigdig, tulungan Mo ako at huwag pababayaan.  Anupa’t ako’y Iyong tulungan sa lahat ng oras, sa lahat ng saglit.

Panginoon, lubos kong pinasasalamatan ang mga bagay na ipinagkaloob Mo sa akin at tulungan Mo rin ako sa lahat ng sandali ng aking kahirapan ng kalooban.  Kung ako’y inuusig na, kung ako ay dumaranas na ng walang kapantay na hirap, tulungan Mo ako at huwag pababayaan.

Salamat, Panginoon.  Salamat ng walang hanggan sa pagbibigay-biyaya Mo sa akin at kabusugan ng aking kaluluwa.  Huwag Mong bayaang ako’y muling magutom at mauhaw sa Iyong mga pag-ibig, sa Iyong mga aral.  Kaya dahil dito, naririto ako upang sa Iyo ay kusang magpakupkop ng buong kataimtiman.  Siya nawa.

 

 

Galing ito sa session r04b, 16:30-21:15.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\dasal\dasal081.htm

http://aristean.org/dasal081.htm

First uploaded: 
Last updated:

2014-10-01
2014-10-03


Revision: 1

Copyright © 2014 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.